PHÒNG BỘ MÁY BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

5

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Phòng Bộ máy, biên chế và Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức cán bộ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

Căn cứ Quyết định số 4902/QĐ-HCQG ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức cán bộ.

Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban) có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, xếp loại, quản lý đối với viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Học viện) và một số nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự (sau đây gọi tắt là Phòng) có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu giúp Trưởng ban về:

a) Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và văn bản liên quan khác thuộc các lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

b) Xây dựng dự thảo các văn bản khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.

2. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, các văn bản liên quan khác thuộc các lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và các văn bản khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

3. Thực hiện nhiệm vụ thư ký và giúp việc Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng Đánh giá, xếp loại chất lượng và các hội đồng khác của Học viện theo quy định và phân công của cấp có thẩm quyền.

4. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế:

a) Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện;

b) Phối hợp với các đơn vị xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; quy chế làm việc của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;

c) Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các đơn vị cấu thành thuộc các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;

d) Xây dựng vị trí việc làm; đề xuất thay đổi vị trí việc làm của Học viện trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

đ) Trình cấp có thẩm quyền quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc hằng năm; kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ viên chức, người lao động thuộc Học viện;

e) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của cấp có thẩm quyền.

5. Về công tác quản lý viên chức, người lao động:

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện thực hiện công tác quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của Học viện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền;

b) Triển khai việc tuyển dụng viên chức; ký hợp đồng làm việc đối với viên chức; thay đổi vị trí việc làm, biệt phái; giải quyết chế độ tinh giản biên chế, chế độ thôi việc; thông báo và trình quyết định nghỉ hưu trí; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức quản lý và sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hết thời gian tập sự đối với viên chức;

c) Trình ký, thanh lý hợp đồng lao động đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện; thực hiện việc quản lý và sử dụng người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

d) Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền;

đ) Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Học viện theo quy định của pháp luật; quản lý mã số và thẻ viên chức theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Học viện.

6. Đề xuất việc kiểm tra và tham gia các đoàn kiểm tra đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

7. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về viên chức, người lao động của Học viện.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng theo định kỳ, theo sự phân công của Trưởng ban, Giám đốc Học viện và theo quy định.

9. Thực hiện việc quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và quản lý tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi Giám đốc Học viện và Trưởng ban giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự gồm 10 viên chức, trong đó có 01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng và 07 viên chức làm công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Phòng

6 7 8

Trưởng phòng

Ths. Đỗ Thu Hương

SĐT: 0913591921

Phó Trưởng phòng

Ths. Đỗ Văn Phong

SĐT: 0983448867

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Thành

SĐT: 0904195291

Comments are closed.