GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ

1

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Ban Tổ chức cán bộ

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ban Tổ chức cán bộ thành lập ngày 26/9/1981 theo Quyết định số 91 – HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Theo Quyết định số 54/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

1. vị trí, chức năng

Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng đối với viên chức, người lao động của Học viện, bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra nội bộ, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác quốc phòng – an ninh tại Học viện.

Ban Tổ chức cán bộ có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Department of Personnel and Organization.

2. Về nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi chung là Ban) thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu, trình Giám đốc Học viện ban hành chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định đối với các lĩnh vực quản lý theo chức năng của Ban và các văn bản khác khi được phân công của cấp có thẩm quyền.

2. Tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định thuộc lĩnh vực quản lý theo chức năng của Ban sau khi được Giám đốc Học viện ký ban hành và các văn bản khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện triển khai thực hiện công tác bộ máy, biên chế; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động; bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra nội bộ; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và quốc phòng – an ninh của Học viện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện.

4. Thường trực các hội đồng tuyển dụng, hội đồng nâng lương, hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng, hội đồng sáng kiến, hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các hội đồng khác của Học viện.

5. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế:

a) Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; dự thảo Quy chế làm việc của Học viện;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;

c) Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các đơn vị cấu thành thuộc các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện;

d) Tham mưu việc thành lập các tổ chức hoạt động có thời hạn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện;

đ) Chủ trì xây dựng vị trí việc làm; đề xuất thay đổi vị trí việc làm của Học viện trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

e) Trình cấp có thẩm quyền quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc hàng năm; kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ viên chức, người lao động thuộc Học viện;

g) Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của cấp có thẩm quyền.

6. Về công tác quản lý và sử dụng viên chức, người lao động:

a) Thống nhất quản lý, hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện thực hiện công tác quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của Học viện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền;

b) Triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức; ký hợp đồng làm việc đối với viên chức; thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức quản lý và sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; cử viên chức đi thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền;

c) Trình ký hợp đồng lao động đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện; thực hiện việc quản lý và sử dụng người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật và của Học viện;

d) Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật, xử lý vi phạm; chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền;

đ) Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Học viện theo quy định của pháp luật; quản lý mã số và thẻ viên chức theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và Học viện.

7. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động:

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động của Học viện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Cử viên chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và của Học viện;

c) Chủ trì tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập đoàn và cử viên chức của Học viện đi công tác, học tập ở nước ngoài theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phân bổ và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động hằng năm;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và của Học viện.

8. Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

a) Triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và cấp có thẩm quyền về bảo vệ chính trị nội bộ;

b) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Học viện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện;

c) Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của viên chức, người lao động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Học viện.

9. Về công tác thanh tra nội bộ:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; việc thực hiện tự chủ;

b) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chấp hành pháp luật, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Học viện; đề xuất biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của viên chức, người lao động thuộc Học viện.

10. Về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo:

a) Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại Học viện theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại Học viện theo quy định của pháp luật.

11. Về công tác quốc phòng – an ninh:

a) Thực hiện công tác quốc phòng – an ninh tại Học viện theo quy định pháp luật và cấp có thẩm quyền;

b) Tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy quân sự Học viện.

12. Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập của viên chức, người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện kiểm tra đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ban và tổ chức triển khai khi được phê duyệt.

14. Nghiên cứu khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi được giao.

15.Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về viên chức, người lao động của Học viện.

16. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

17. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ban theo định kỳ, theo sự phân công của Giám đốc Học viện và theo quy định.

18. Thực hiện quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao của Ban theo quy định của Nhà nước và của Học viện.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Tổ chức cán bộ gồm 36 viên chức, trong đó:

- 01 Trưởng ban;

- 02 Phó Trưởng ban;

- 10 Lãnh đạo cấp phòng;

- 03 phòng làm công tác chuyên môn.

1. Lãnh đạo Ban

2 3 4

Trưởng ban

Ths. Nguyễn Huy Hoàng

SĐT: 0912424777

Phó Trưởng ban

Ths. Phạm Ngọc Trụ

SĐT: 0904036370

Phó Trưởng ban

Ths. Phạm Thị Nga

SĐT: 0915087916

2. Các phòng chuyên môn

2.1. Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự

2.2. Phòng Chế độ, Chính sách và Đào tạo bồi dưỡng

2.3. Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ

3. Bộ phân Hành chính – Tổng hợp

Phòng 502 Nhà C – đ/c Hồ Ngọc Linh: 0973229893

IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Danh hiệu thi đua

- Năm 2012 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

- Năm 2013 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

- Năm 2015 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc;

- Năm 2017 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

- Năm 2018 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

- Năm 2019 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

- Năm 2020 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc;

- Năm 2021 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ;

- Năm 2023 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

2. Khen thưởng

- Năm 2018: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Năm 2019: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Năm 2020: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Comments are closed.