PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

9

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Phòng Chế độ, Chính sách và Đào tạo bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

Căn cứ Quyết định số 4903/QĐ-HCQG ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Chế độ, Chính sách và Đào tạo bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ.

Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban) có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Học viện) và một số nhiệm vụ khác khi được giao theo quy định của pháp luật, của Bộ Nội vụ và của Học viện.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng (sau đây gọi tắt là Phòng) có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm theo lĩnh vực chuyên môn của Phòng.

2. Xây dựng dự thảo quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và văn bản liên quan theo lĩnh vực chuyên môn của Phòng.

3. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Bộ Nội vụ và của Học viện theo lĩnh vực chuyên môn của Phòng.

4. Thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác liên quan tiền lương đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và của Học viện.

5. Thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và của Học viện.

6. Theo dõi, giải quyết thủ tục nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương trong nước và nước ngoài; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết thủ tục nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… đối với viên chức, người lao động.

7. Về công tác thay đổi chức danh nghề nghiệp:

a) Xây dựng kế hoạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, người lao động theo phân cấp của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được Giám đốc Học viện phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức lên hạng III và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được Giám đốc Học viện phê duyệt;

c) Thực hiện thủ tục cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng III trở lên theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

8. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

a) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phân bổ và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được Giám đốc Học viện phê duyệt;

b) Thực hiện thủ tục xét cử hoặc cho phép viên chức, người lao động thuộc Học viện đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và của Học viện;

c) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn và thực hiện thủ tục xét cử hoặc cho phép viên chức, người lao động thuộc Học viện đi khảo sát, thực tế, trao đổi kinh nghiệm, học tập … trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và của Học viện;

d) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm đối với viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước, Bộ Nội vụ và của Học viện.

9. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Thực hiện việc xây dựng các tiêu chí thi đua, nội dung thi đua, tổ chức các phong trào thi đua; triển khai tổng kết phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và của Học viện;

b) Đầu mối phối hợpvới các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và các tổ chức, đoàn thể thuộc Học viện phát hiện các tấm gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Học viện để tuyên truyền, nhân rộng; tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ và của Học viện.

10. Triển khai thực hiện quy trình thủ tục xét công nhận sáng kiến.

11. Triển khai thực hiện quy trình thủ tục đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan chủ trì tổ chức.

12. Tham mưu giải quyết các thủ tục công nhận giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

13. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn của Phòng đã được cấp có thẩm quyền phân cấp cho các Phân viện theo quy định của pháp luật và của Học viện.

14. Cung cấp hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực chuyên môn của Phòng để giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật và của Học viện.

15. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền và lĩnh vực chuyên môn của Phòng.

16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng theo định kỳ, theo sự phân công của Trưởng ban, Giám đốc Học viện và cấp có thẩm quyền.

17. Thực hiện quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và quản lý tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Trưởng ban giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Chế độ, Chính sách và Đào tạo bồi dưỡng gồm 10 viên chức, trong đó có 01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng và 07 viên chức làm công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Phòng

10 11 12
Trưởng phòng

Ths. Bùi Văn Liết

SĐT: 0936465948

Phó Trưởng phòng

Ths. Nguyễn Dũng

SĐT: 0966417796

Phó Trưởng phòng

Ths. Vũ Thị Kim Tuyết

SĐT: 0913550769

 

Comments are closed.