PHÒNG THANH TRA VÀ BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

13

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức cán bộ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

Căn cứ Quyết định số 4904/QĐ-HCQG ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức cán bộ.

Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban) có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban, Giám đốc Học viện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quân sự địa phương; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và một số nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ (sau đây gọi tắt là Phòng) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm trình Giám đốc Học viện quyết định;

b) Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Học viện;

c) Triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chấp hành pháp luật, quy chế làm việc, của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

2. Về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ:

a) Xây dựng quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c) Theo dõi, nắm bắt tình hình trong nội bộ Học viện, kịp thời phát hiện những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu tổng hợp, phân tích tình hình, đề xuất phương án… tham mưu Trưởng ban phương hướng, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ Học viện;

d) Thực hiện các công việc bảo vệ chính trị nội bộ có liên quan đến yếu tố nước ngoài;

đ) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Học viện;

e) Đề xuất biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của viên chức, người lao động thuộc Học viện.

3. Về công tác Quân sự địa phương:

a) Tham mưu cho Trưởng ban tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng và quân sự địa phương của Học viện; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương tại Học viện;

b) Tham mưu cho Trưởng ban trong việc cử viên chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh – quốc phòng theo đối tượng quy định.

4. Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng:

a) Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại Học viện.

5. Tham mưu giải quyết, xử lý vi phạm, thi hành kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc Học viện.

6. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của phòng được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp theo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra và bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Giám đốc Học viện và Trưởng ban giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ gồm 13 viên chức, trong đó có 01 Trưởng phòng; 03 Phó Trưởng phòng và 09 viên chức làm công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Phòng

14 15 16 17
Trưởng phòng

Ths. Phạm Tuấn Doanh

SĐT: 0912007089

Phó Trưởng phòng

Vũ Anh Dân

SĐT: 0913588562

Phó Trưởng phòng

Trần Thị Bích Lan

SĐT: 0366680888

Phó Trưởng phòng

Ths. Phạm Mạnh Hùng

SĐT: 0982113342

Comments are closed.