Khi các điều luật thiếu tính thực tiễn

VTV.vn – Việc nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành luật là vấn đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 8/4/2015. Những ngày gần đây, báo chí và dư luận đặc biệt qua...

Công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp

VTV.vn – Vấn đề công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách phát sóng ngày 18/3/2015. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại...

Đối phó với thông tin nguy hại trên Internet

Ngăn chặn và xử lý các thông tin nguy hại trên Internet là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 14/1/2015. Internet mang lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống xã ...