TS. Đặng Xuân Hoan trao quyết định bổ nhiệm đối với các viên chức

Lễ công bố và trao quyết định nhân sự của Học viện cho cán bộ, viên chức và người lao động chuyển từ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ về Học viện Hành chính Quốc gia...

Thực hiện Quyết định số 2574/QĐ-BNV ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Phương án tiếp nhận nhân sự từ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ về Học viện Hành ch...