Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 54/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ.

1E1BC59D-C391-493B-861D-517A0982F88F

7A80EE1E-5F5F-4E60-A513-EA0CCA51447E

253B6F98-92DD-492E-8E9A-671A95FC6B3B

30575887-A3B7-40F5-9E42-5C0DAF34A527

352F47D5-31AC-45D8-BFBD-7998EB4C1A2F

Comments are closed.