Chương trình khung đào tạo cử nhân

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN
NGÀNH HÀNH CHÍNH HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

( Ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-HVHC
của Giám đốc Học viện Hành chính ngày 16 tháng 6 năm 2010)

TT

Tên môn học

Số ĐVHT

I

KIẾN  THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

41

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin

8

2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

4

Chính trị học

3

5

Ngoại ngữ

15

6

Tin học đại cương

3

7

Giáo dục thể chất

5

8

Giáo dục Quốc phòng

11

II

KHỐI KIẾN  THỨC CƠ SỞ NGÀNH

18

9

Lịch sử văn minh thế giới

3

10

Đại cương văn hóa Việt nam

3

11

Tâm lý học đại cương

3

12

Pháp luật đại cương

3

13

Lôgic học

3

14

Xã hội học đại cương

3

III

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

33

15

Lý luận nhà nước và pháp luật

3

16

Lý luận hành chính nhà nước

4

17

Hiến pháp và luật tổ chức nhà nước

3

18

Luật hành chính

4

19

Hành chính so sánh

3

20

Lịch sử hành chính Việt nam

4

21

Thống kê trong hành chính nhà nước

3

22

Kinh tế vĩ mô

3

23

Kinh tế vi mô

3

24

Quản lý học đại cương

3

VI

KIẾN THỨC NGÀNH

59

25

Phân tích chính sách

3

26

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

5

27

Nhân sự hành chính nhà nước

3

28

Tổ chức điều hành và quản trị công sở

3

29

Kỹ thuật xây dựng văn bản

4

30

Tin học ứng dụng trong hành chính

4

31

Tâm lý học trong quản lý nhà nước

3

32

Quản lý nhà nước về kinh tế

5

33

Quản lý nhà nước về xã hội

5

34

Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

2

35

Quản lý Tài chính công và công sản

4

36

Quản lý nhà nước về đô thị

3

37

Quản lý nhà nước về nông thôn

3

38

Kinh tế tri thức và sở hữu trí tuệ

3

39

Kinh tế đầu tư

3

40

Luật tài chính

3

41

Thị trường chứng khoán

3

V

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

25

 

A. Các  môn bắt buộc

19

42

Lý thuyết tài chính – tiền tệ

3

43

Tài chính công đại cương

3

44

Quản lý chi ngân sách nhà nước

3

45

Quản lý thuế

3

46

Quản lý tài chính trong tổ chức công

3

47

Quản lý tài sản công

2

48

Nguyên lý kế toán

2

 

B. Các môn tự chọn

6

49

Tài chính quốc tế

2

50

Tài chính của chính quyền địa phương

2

51

Chính sách tài chính quốc gia

2

52

Quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước

2

53

Lý thuyết kiểm toán

2

54

Kế toán công

2

55

Chính sách tiền tệ quốc gia

2

Thực tập

8

Thi tốt nghiệp

12

 

Tổng số 196 đvht và 165 tiết giáo dục quốc phòng

 

Ghi chú: Các môn học in chữ thường là môn học thuộc chương trình cứng của ngành hành chính học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; các môn học in nghiêng là các môn thuộc chương trình mềm do Giám đốc Học viện quyết định.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>