Hội nghị Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia năm 2016

Sáng ngày 13/05/2016, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học – đào tạo Học viện năm 2016. PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn – Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước; TS. Nguyễn Ngọc Vân – Vụ trưởng Vụ ĐTBD CBCC, Bộ Nội vụ; PGS. TS. Nguyễn Trọng Điều – nguyên Giám đốc Học viện; GS. TS. Đinh Văn Tiến – nguyên Phó Giám đốc Học viện; các thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị của Học viện cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức với mục đích tổng kết hoạt động khoa học – công nghệ và hoạt động của Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện trong năm học 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong năm học 2016 – 2017. Đồng thời, đề nghị các thành viên Hội đồng tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến để hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện tiếp tục nâng cao được hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác ĐTBD củaHọc viện trong thời gian tới.

1

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia

phát biểu khai mạc Hội nghị

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đã công bố Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng khoa học – Đào tạo của Học viện với 38 thành viên.

2Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Quyền Trưởng ban

Ban Tổ chức – Cán bộ công bố Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng khoa học – Đào tạo của Học viện

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm học 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động năm học 2016 -2017 do TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trình bày. Theo đó, trong năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện được mở rộng đáng kể về số lượng đề tài, phạm vi và phương diện nghiên cứu.

Việc triển khai các hoạt động khoa học về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch và mục tiêu đặt ra. Học viện hiện đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu của 4 đề tài cấp nhà nước; triển khai nghiên cứu 5 đề tài khoa học cấp bộ; 7 đề tài khoa học cấp cơ sở; 6 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đặc biệt, nhiều sản phẩm khoa học trong năm 2015 – 2016 đã đi sâu vào thực tiễn, không chỉ có giá trị trong việc cung cấp thông tin cho công tác nghiên cứu và hoàn thiện lý luận khoa học hành chính mà còn được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, nâng cao chất lượng ĐTBD của Học viện Hành chính Quốc gia và thực tiễn quản lý ở các cơ quan hành chính nhà nước,…

3GS. TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế của hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ của Học viện trong năm học 2015 – 2016. Cụ thể: một số công trình khoa học còn nặng về lý thuyết, thiếu giá trị ứng dụng; các đề tài nghiên cứu chưa có những chuyển biến đột phá về chất lượng, chưa tương xứng với sự quan tâm và kỳ vọng. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của một số đề tài chưa đưa vào áp dụng trong thực tiễn do tính khả thi chưa cao, thiếu môi trường hoặc kinh phí để triển khai thực hiện,… Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học đầu ngành còn mỏng; lực lượng nghiên cứu trẻ kế cận còn thiếu về số lượng, chưa thành thục các kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học. Chưa có cơ chế phối hợp thực sự giữa Học viện với các cơ sở đào tạo khác, dẫn đến tình trạng trùng lặp định hướng, nội dung nghiên cứu, sử dụng lại các kết quả nghiên cứu đã công bố.

Trên cơ sở đó, Báo cáo đã đề xuất một số phương hướng và nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học 2016 – 2017.

4PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham luận và tích cực đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn các nội dung được Hội nghị thảo luận. Trong đó, đặc biệt phải kể đến các ý kiến đóng góp của: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện; PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều – nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ,…

5PGS. TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Các ý kiến đóng góp nhấn mạnh tới việc cần phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học hành chính của Học viện; tập trung bám sát định hướng nghiên cứu về các vấn đề của thực tiễn cải cách nền hành chính nhà nước được nhiều đại biểu quan tâm và phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội; chủ động phối hợp với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo cùng lĩnh vực để trao đổi và tận dụng, kế thừa các kết quả nghiên cứu; xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học của Học viện, các đề tài nghiên cứu cần tập trung vào các vấn đề cụ thể, thiết thực phục vụ trực tiếp cho hoạt động ĐTBD của Học viện, về công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành,…

6PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều – nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng thời, kết luận một số nội dung quan trọng cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, như: xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của Học viện trong 5 năm tiếp theo; tiếp tục hoàn thiện quy chế về hoạt động của Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện nhằm phát huy vai trò của Hội đồng trong việc định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ trực tiếp cho công tác ĐTBD của Học viện; tiếp tục triển khai các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở bảo đảm đúng tiến độ được giao,…

7Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.