Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành nội vụ

Ngày 09/12/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong đã diễn ra Hội nghị quan trọng tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 ngành Nội vụ. Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: đồng chí Trần Anh Tuấn, đồng chí Phạm Dũng và đồng chí Trần Thị Hà cùng đại diện của các sở, ngành Nội vụ của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham dự.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có bản Báo cáo tóm tắt công tác Nội vụ năm 2014 và cho biết: trong năm 2014, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác Nội vụ đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả cụ thể, được Chính phủ đánh giá cao. Về cải cách hành chính, ngành đã đạt kết quả trên 6 nội dung: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; cán bộ công chức; tài chính công và hiện đại hoá hành chính. Đặc biệt, cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, địa phương đã sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc tăng thêm tổ chức, giữ ổn định biên chế. Trong thủ tục hành chính, ngành Nội vụ tiếp tục đơn giản, hiện đại hoá để phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Cải cách chế độ công vụ, công chức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là xác định vị trí việc làm, ban hành tiêu chuẩn chức danh. Việc ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức viên chức, thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý đã được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao. Kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tiếp tục củng cố và duy trì.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực mà ngành Nội vụ đạt được trong năm 2014, qua đó, đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển chung của đất nước, nhất là công tác quản lý nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, công tác thi đua – khen thưởng… Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Nội vụ cần nghiêm túc xem xét, nhìn nhận thẳng thắn những mặt hạn chế, tồn tại và những điểm mà nhan dân chưa đồng tình với tinh thần cầu thị để từng bước khắc phục trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2015, góp phần phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: trong năm 2015, Bộ Nội vụ cần triển khai toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của ngành từ hoàn thiện tổ chức bộ máy, công chức, viên chức đến lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ… Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về thể chế, chính sách trong lĩnh vực Nội vụ, Bộ cần tập trung hoàn thiện dự án Luật Tổ chức Chính phủ quy định chức năng, tổ chức của Chính phủ phù hợp với Hiến pháp mới. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, dự án Luật Chính quyền địa phương cũng cần khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua. Đề nghị lãnh đạo Bộ tham mưu cho lãnh đạo UBND các tỉnh xây dựng thể chế luật pháp trên các lĩnh vực được giao.

Thứ hai, ngành Nội vụ cần tập trung cải cách thủ tục hành chính và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015. Trong đó, tiếp tục thực hiện rà soát thủ tục hành chính, đơn giản hoá, bỏ đi những thủ tục không phù hợp với thực tế, từ đó hạn chế tối đa phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; không tăng biên chế, giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị, trong năm 2015, Bộ Nội vụ không tăng số lượng công chức, viên chức đồng thời từng bước đưa những cán bộ, công chức có năng lực kém ra khỏi đội ngũ. Để làm được việc này, Bộ Nội vụ cần tập trung xây dựng đề án Vị trí việc làm trong năm 2015, xác định chức năng, nhiệm vụ, số lượng công chức, viên chức của tổ chức, từng vị trí cụ thể, từ đó giảm biên chế và sự cồng kềnh trong bộ máy.

Thứ tư, lãnh đạo Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phẩm chất năng lực cho đội ngũ cán bộ thông qua hoạt động tự phê bình và phê bình; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Ngoài việc giáo dục, kiểm tra, thanh tra, Bộ cần tổ chức thi tuyển một cách nghiêm túc với tiêu chí rõ ràng để tìm được những người thực sự có năng lực, phẩm chất đứng trong hàng ngũ cán bộ công chức, viên chức của ngành Nội vụ.

Buổi chiều cùng ngày, sau các tham luận của 17 sở, ngành Nội vụ của các tỉnh, thành phố với nội dung về: công tác nội vụ; cải cách hành chính; tinh giản biên chế; chính sách đãi ngộ cho cán bộ là dân tộc thiểu số, vùng cao; đề án về ứng dụng công nghệ thông tin, chính phut điện tử vào giảm nhẹ thủ tục hành chính… Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đã có bản tổng kết Hội nghị về những kết quả đã đạt được, công tác của ngành Nội vụ trong năm 2014 và một số hạn chế còn tồn tại. Trong đó, tiến độ xây dựng đề án, dự án, thể chế, chính sách còn chậm. Chương trình tổng thể cải cách hành chính dù đã đạt được một số kết quả song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Bộ máy quản lý hành chính Nhà nước một số ngành, lĩnh vực vẫn chưa thực sự tinh gọn, ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Việc xác định vị trí, việc làm, cơ cấu công chức và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức cần khẩn trương về tiến độ ban hành… Để khắc phục những hạn chế đó, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, trong năm 2015, ngành Nội vụ sẽ tập tring hoàn thiện dẹ án Luật Tổ chức Chính phủ; Dự án luật Chính quyền địa phương; chúc trọng hoàn thiện thể chế pháp luật, chính sách trong lĩnh vực Nội vụ, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với phát triển và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và môi trường thông thoáng cho phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Đảm bảo nguyên tắc duy trì và ban hành những thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử để giảm thời gian, chi phí cho thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, đem lại một nền hành chính tiên tiến, hiện đại, hiệu quả.

Một số hình ảnh của buổi hội nghị:

1.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cùng các Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cùng các Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị

2.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

4.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của ngành Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của ngành Nội vụ

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đoàn Chủ toạ chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đoàn Chủ toạ chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình và Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình và Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị

(Tạp chí Quản lý nhà nước)

Comments are closed.