Hướng dẫn số 1457/HD-HCQG V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện chỉ tiêu năm 2017

Down hướng dẫn và mẫu kèm theo tại đây:

Hướng dẫn số 1457_HD_HCQG ngày 25.11.2017

Mẫu 1+ DS 16 VChức (kèm HDẫn số 1457_HD_HCQG)

 

Comments are closed.