Kế hoạch số 1697/KH-HCQG V/v Công khai bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Down Bản kế hoạch, biểu mẫu và phụ lục theo link sau:

Kê khai tài sản năm 2018

Mẫu biểu bản Kê khai tài sản năm 2018

Phụ-lục-II-Mẫu-kê-khai.-năm-2017-1

Comments are closed.