KHOA KHOA HỌC HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tập thể Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

Tập thể Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự là khoa chuyên môn thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn về khoa học hành chính, khoa học chính sách, khoa học tổ chức, khoa học quản lý nguồn nhân lực.

2. Nhiệm vụ

    – Tham mưu cho Giám đốc Học viện về: Chiến lược, kế hoạch phát triển của Khoa; nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về khoa học hành chính, khoa học chính sách, khoa học tổ chức, khoa học quản lý nguồn nhân lực; Mở các mã ngành đào tạo; Xây dựng và trình lãnh đạo Học viện quyết định triển khai các chương trình bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

– Thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác về kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

– Thực hiện đào tạo đại học, sau đại học các học phần phù hợp với chuyên môn của Khoa theo quy định của Học viện.

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực chuyên môn của Khoa phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học khác do cấp có thẩm quyền giao.

– Chủ trì và tham gia biên soạn các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

– Tư vấn, cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa khi được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo khoa

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng khoa

– Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

– Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

2. Các Bộ môn

Khoa gồm 6 Bộ môn:

– Bộ môn Quản lý công

– Bộ môn Khoa học chính sách

– Bộ môn Lịch sử hành chính

– Bộ môn Tâm lý học hành chính

– Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực

– Bộ môn Quản lý và Phát triển tổ chức

III. ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tính đến tháng 4/2020 đội ngũ viên chức, người lao động của Khoa có tổng số là 45 người. Trong đó có: 07 PGS.TS, 15 TS và 22 ThS (có 11 người đang làm nghiên cứu sinh); 36 người là viên chức và 09 người là lao động hợp đồng có thời hạn.

IV. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN

Công đoàn khoa bao gồm tất cả các viên chức, người lao động trong Khoa.

Tổ trưởng tổ công đoàn: ThS. Phạm Thị Giang

Tổ Phó Tổ công đoàn: ThS. Nguyễn Thị Tế

Bùi Thị Ngọc Mai

Phùng Thị Phong Lan

ThS. Nguyễn Mạnh Chủ

V. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

-Các chuyên ngành đào tạo Đại học:

+  Quản lý công

+ Chính sách công

+ Quản lý tổ chức và nhân sự

– Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ: đảm nhận chính chuyên ngành Chính sách công. Ngoài ra, tham gia vào giảng dạy tất cả các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ khác.

VI. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC

Khoa tham gia giảng dạy các chuyên đề thuộc tất cả các hệ bồi dưỡng công chức, viên chức theo ngạch, bồi dưỡng theo chức danh và bồi dưỡng giảng viên giảng dạy quản lý nhà nước. Cụ thể:

1. Bồi dưỡng theo ngạch

– Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

– Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

– Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

2. Bồi dưỡng theo chức danh

– Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ: các chuyên đề Khoa đảm nhận bao gồm:

+ Các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp vụ

+ Kỹ năng tham mưu, hoạch định và đánh giá chính sách công

+ Kỹ năng quản lý theo kết quả

– Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở: các chuyên đề Khoa đảm nhận bao gồm:

+ Kỹ năng quản lý nhân sự

+ Kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định

+ Kỹ năng phân công, ủy quyền của lãnh đạo, quản lý cấp sở

– Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện: các chuyên đề Khoa đảm nhận bao gồm:

+Năng lực, uy tín, phong cách của lãnh đạo, quản lý cấp huyện

+ Kỹ năng quản lý nhân sự

– Tham gia giảng dạy các chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chuyên viên, chuyên viên chính và các hệ bồi dưỡng khác theo nhu cầu xã hội do cấp có thẩm quyền giao.

3. Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy quản lý nhà nước

Các chuyên đề Khoa đảm nhận bao gồm:

– Hành chính công trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

– Cải cách hành chính nhà nước tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội

– Đạo đức công vụ trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng XHCN

– Quản lý nguồn nhân lực khu vực công trước những thay đổi của cải cách hành chính

VII. BỘ MÔN TRỰC THUỘC

1. Bộ môn Quản lý công

Bộ môn Quản lý công-960x640

1.1. Nhiệm vụ

Giảng dạy các hệ đào tạo đại học, sau đại học và các hệ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu khoa học về các nội dung liên quan tới khoa học quản lý và khoa học hành chính.

1.2. Nhân sự 

TS. Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Anh Thư – Trưởng bộ môn

TS. Trịnh Thị Thủy - Phó Trưởng bộ môn

TS. Trịnh Thị Thủy – Phó Trưởng bộ môn

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Phó Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Thị Thủy

Tính tới tháng 4/2020, Bộ môn có tổng số là 12 giảng viên.

Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn Quản lý công

STT

Họ và tên Chức vụ, chức danh

Học hàm, học vị

1 Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Tiến sĩ Luật
2 Trịnh Thị Thủy Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công
3 Bùi Huy Khiên Giảng viên cao cấp Tiến sĩ Quản lý hành chính công
4 Phạm Đức Chính Giảng viên cao cấp Tiến sĩ Quản lý hành chính công
5 Lê Như Thanh Giảng viên cao cấp Tiến sĩ Quản lý hành chính công
6 Phùng Thị Phong Lan Giảng viên chính Tiến sĩ Quản lý hành chính công
7 Phạm Ngọc Hà Giảng viên Tiến sĩ Quản lý hành chính công
8 Nguyễn Tuấn Minh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công
9 Hạ Thu Quyên Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công
10 Vũ Thị Lan Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công
11 Nguyễn Thị Lê Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công
12 Nguyễn Thị Thanh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công

 

1.3. Địa chỉ liên hệ: Phòng 414, 415, 416, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

2. Bộ môn Khoa học chính sách

bộ môn KHCS-960x720

2.1. Nhiệm vụ

Giảng dạy các hệ đào tạo đại học, sau đại học và các hệ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu khoa học về các nội dung liên quan tới khoa học chính sách.

2.2. Nhân sự

TS. Lê Văn Hòa - Trưởng bộ môn

TS. Lê Văn Hòa – Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Đức Thắng - Phó Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Đức Thắng – Phó Trưởng bộ môn

– Trưởng bộ môn: TS. Lê Văn Hòa

– Phó Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Đức Thắng

Tính tới tháng 4/2020, Bộ môn có tổng số là 07 giảng viên.

Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn Khoa học chính sách

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh Học hàm, học vị
1 Lê Văn Hòa Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công
2 Nguyễn Đức Thắng Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công
3 Nguyễn Hữu Hải Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
4 Lê Hồng Hạnh Giảng viên Thạc sỹ Quản lý hành chính công
5 Nguyễn Thị Phương Lan Giảng viên chính Thạc sỹ Quản lý hành chính công
6 Trần Thị Nga Giảng viên Thạc sỹ Quản lý công
7 Đỗ Thị Vui Giảng viên Thạc sỹ Quản lý hành chính công

 

2.3. Địa chỉ liên hệ:Phòng 412, 413, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Bộ môn Lịch sử hành chính

Bộ môn LSHC-960x1280

3.1. Nhiệm vụ

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử hành chính.

3.2. Nhân sự

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phụ trách bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phụ trách Bộ môn

– Phụ trách Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

– Tính đến thời điểm tháng 4 năm 2020, Bộ môn Lịch sử hành chính gồm 03 giảng viên.

Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn Lịch sử hành chính

STT

Họ và tên Chức vụ, chức danh

Học hàm, học vị

1 Lương Ban Mai Giảng viên Thạc sĩQuản lý hành chính công
2 Trần Ngọc Quyên Giảng viên Thạc sĩQuản lý hành chính công
3 Lê Thị Vân Huyền Giảng viên Thạc sĩQuản lý hành chính công

 

3.3. Địa chỉ liên hệ:Phòng 410, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Bộ môn Tâm lý học hành chính

Bộ môn Tâm lý hành chính-960x640

4.1. Nhiệm vụ

Giảng dạy các hệ đào tạo đại học, sau đại học và các hệ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu khoa học về các nội dung liên quan tới tâm lý hành chính.

4.2. Nhân sự

TS. Nguyễn Thị Vân Hương - Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Vân Hương – Trưởng bộ môn

– Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Vân Hương

Tính tới tháng 4/2020, Bộ môn có tổng số là 05 giảng viên.

Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn Tâm lý hành chính

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh Học hàm, học vị
1 Nguyễn Thị Vân Hương Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý
2 Ngô Thị Kim Dung Giảng viên chính Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý
3 Nguyễn Thị Hà Giảng viên Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý
4 Nguyễn Thị Tế Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý
5 Nguyễn Mạnh Chủ Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý

 

4.3. Địa chỉ liên hệ:Phòng 418, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

5. Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực

Bộ môn QL và PT nguồn nhân lực-960x640

5.1. Nhiệm vụ

Giảng dạy các hệ đào tạo đại học, sau đại học và các hệ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu khoa học về các nội dung liên quan tới quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

5.2. Nhân sự

TS. Lê Cẩm Hà - Trưởng bộ môn

TS. Lê Cẩm Hà – Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Hồng Hoàng - Phó Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Hồng Hoàng – Phó Trưởng bộ môn

– Trưởng bộ môn: TS. Lê Cẩm Hà

– Phó Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hồng Hoàng

Tính tới tháng 4/2020, Bộ môn có tổng số là 06giảng viên.

Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh Học hàm, học vị
1 Lê Cẩm Hà Giảng viên, Trưởng bộ môn Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công
2 Nguyễn Hồng Hoàng Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công
3 Bùi Thị Ngọc Mai Giảng viên Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công
4 Lê Thị Trâm Oanh Giảng viên Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công
5 Hoàng Vĩnh Giang Giảng viên Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công
6 Nguyễn Thị Mai Giảng viên Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công

 5.3. Địa chỉ liên hệ: Phòng 422, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

6. Bộ môn Quản lý và Phát triển tổ chức

Bộ môn QL và PT tổ chức-960x640

6.1. Nhiệm vụ

Giảng dạy các hệ đào tạo đại học, sau đại học và các hệ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu khoa học về các nội dung liên quan tới khoa quản lý và phát triển tổ chức.

6.2. Nhân sự

ThS. Phan Anh Hồng - Trưởng bộ môn

ThS. Phan Anh Hồng – Trưởng bộ môn

– Trưởng bộ môn: ThS. Phan Anh Hồng

Tính tới tháng 4/2020, Bộ môn có tổng số là 09giảng viên.

Danh sách giảng viên cơ hữu của Bộ môn Quản lý và Phát triển tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh Trình độ chuyên môn
1 Phan Anh Hồng Giảng viên, Trưởng bộ môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công
2 Lê Thị Vân Hạnh Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triết học
3 Ngô Thành Can Giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quản lý giáo dục
4 Chu Xuân Khánh Giảng viên cao cấp Tiến sĩ Quản lý hành chính công
5 Đoàn Nhân Đạo Giảng viên Tiến sĩ Quản lý hành chính công
6 Phạm Thị Giang Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công
7 Phạm Thị Thanh Huyền Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công
8 Đoàn Thị Bích Hạnh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công
9 Nguyễn Thị Nhàn Giảng viên Thạc sĩ Quản lý hành chính công

 

6.3. Địa chỉ liên hệ: Phòng 421, 423, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

VIII. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khoa sử dụng các phòng làm việc tại tầng 4 nhà A từ phòng số 410 đến phòng số 424.

IX. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Trong giai đoạn 5 năm gần đây (2014-2019), các giảng viên của Khoa đã hoàn thành được các đề tài như sau:

– 03 đề tài cấp Nhà nước;

– 01 đề tài cấp Tỉnh;

-09 đề tài cấp Bộ;

– 01 đề tài cấp cơ sở trọng điểm;

– 47đề tài cấp cơ sở.

Các đề tài nghiên cứu cả về lý thuyết và thực tiễn với các chủ đề đa dạng, phong phú như: quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, quản lý nguồn nhân lực khu vực công, ….

Kết quả nghiệm thu các đề tài hầu hết được xếp loại Khá, Xuất sắc, được các chuyên gia trong và ngoài Học viện đánh giá cao.

Một số đề tài tiêu biểu nghiệm thu đạt loại Xuất sắc như: Đề tài cấp Nhà nước “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”, năm 2016; Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu một số khái niệm hành chính cơ bản phù hợp yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế”, năm 2016;Đề tài cấp cơ sở “Chính quyền địa phương tự quản một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam”, năm 2017;Đề tài cấp cơ sở “Tạo động lực làm việc cho giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia”, năm 2017;Đề tài cấp Bộ“Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực: Lý luận và thực tiễn”, năm 2018;Đề tài cơ sở “Đạo đức công vụ ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam”, năm 2018; Đề tài cơ sở trọng điểm “Nghiên cứu khung năng lực của công chức và vận dụng vào tuyển dụng công chức ở Việt Nam”, năm 2019.

X. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

1. Biên soạn tài liệu, giáo trình

– Khoa đảm nhận nhiệm vụ biên soạn 48 giáo trình Đại học hành chính.

– Biên soạn giáo trình, tài liệu Sau đại học gồm: 01 giáo trình thuộc chương trình đào tạo Tiến sĩ và 07 giáo trình thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ

– Biên soạn lại 06 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng Chuyên viên chính (đã được xuất bản và ban hành); 03 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ, 03 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, 03 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện.

– Biên soạn 27 tình huống phục vụ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, huyện.

2. Biên soạn sách chuyên khảo

– Các giảng viên trong khoa đã làm chủ biên, đồng chủ biên, tham gia viết  khoảng 30 cuốn sách, trong đó có  một số cuốn như: Kỹ năng quản lý hành chính, Nxb Chính trị quốc gia, 2014;Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công: Lý luận và kinh nghiệm một số nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015; Hành chính so sánh: Lý luận và thực tiễn,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015;Kinh tế khu vực công,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015; Kỹ năng giải quyết tình huống trong quản lý nhà nước, 2015; Tạo môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công, 2015; Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính nhà nước, 2016; Tâm lý học đại cương, 2016; Văn hoá công vụ ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận chính trị, 2016; Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016; Hoạch định và thực thi chính sách công, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, 2016; Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước, Nxb Tư pháp, 2016; Tổ chức hành chính nhà nước, Lý luận và thực tiễn, Nxb Tư pháp, 2016; Quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Nxb Lao động, Hà Nội, 2016; Cải cách hành chính nhà nước, lý luận và thực tiễn,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2017; Đạo đức công chức trong thực thi công vụ, Nxb Tư pháp, 2017; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta: Lý luân và thực tiễn, Nxb Hồng Đức, 2018; Công vụ và quản lý thực thi công vụ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2018;…

Những cuốn sách này là tài liệu hữu ích cho học viên các hệ đào tạo và bồi dưỡng trong và ngoài Học viện.

3. Viết bài báo khoa học và bài viết hội thảo khoa học

– Các giảng viên trong khoa luôn tích cực viết bài Tạp chí với những bài nghiên cứu khoa học liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn. Trong giai đoạn 2014-2019, các giảng viên đã đăng tổng sốgần 150 bài viết có chất lượng trên các tạp chí có uy tín như: Quản lý nhà nước, Tổ chức nhà nước, Nghiên cứu Lập pháp, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Tạp chí Khoa học Nội vụ, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Tạp chí Môi trường và Xã hội, Tạp chí Công thương, Thanh tra…

– Một số giảng viên trong khoa tích cực viết bài tham gia các Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Băng – la – đét, Inđônêxia, Hội nghị quốc tế EROPA tại Hà Nội. Trong đó có một số bài như: From traditional Public Administration to Good Governance: Changes and Challenges in Managing civil servants in Vietnam (Từ hành chính truyền thống đến quản trị tốt: Thay đổi và thách thức đối với quản lý công chức ở Việt Nam), Bài trình bày và đăng trên kỷ yếu Hội nghị các Trường và tổ chức Hành chính miền Đông Thế giới (EROPA), tháng 10/2014; Thách thức trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và một số giải pháp đổi mới quản lý nguồn nhân lực khu vức công nhằm xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ ở Việt Nam, Diễn đàn Quản trị nhà nước châu Á-Thái Bình Dương (APG) “Đổi mới Chính phủ vì sự phát triển bền vững: Hướng tới xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ” tại Học viện Hành chính Quốc gia

XI. HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Các đối tác hợp tác với Khoa trong giảng dạy và nghiên cứu bao gồm:

– Bộ Nội vụ;

– Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

– Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ);

– Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thông, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

– Học viện Khoa học Xã hội;

– Đại học Khoa học Xã hội nhân văn;

– Đại học Nội vụ;

– Đại học Kinh tế Quốc dân;

– Đại học Lao động – Xã hội.

XII. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

    Về tập thể,trong hầu hết các năm, Khoa đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc, bên cạnh đó, Khoa còn đạt được các thành tích nổi bật sau đây:

– Năm 2014, năm 2018: Tập thể nhận cờ thi đua của Bộ Nội vụ

– Năm 2019: Tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tập thể có nhiều đóng góp cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện

    Về cá nhân,hầu hết các giảng viên trong Khoa đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong các năm. Trong đó, có một số giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, có giảng viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

KHOA KHOA HỌC HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Comments are closed.