Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ

(napa.vn) – Ngày 05/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ.

Theo đó:

1. Sửa đổi khoản 19, 20, 21 Điều 3 như sau:
“19. Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.
20. Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam.
21. Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:
“4. Học viện tiếp nhận và tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, bảo đảm quyền lợi của học viên, sinh viên; cấp văn bằng, chứng chỉ đôi với học viên, sinh viên theo quy định của pháp luật; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện. Hoạt động đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tại trụ sở chính và Phân hiệu của Học viện được thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2024.

IMG_8385

IMG_8386

Như Ngọc

Comments are closed.