Thông báo số 67/TB-TCCB(P4) V/v gia hạn thu hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017

Down thông báo và danh sách kèm theo tại link sau:

TB gia hạn nộp HS TĐKT

Danh sách cá nhân công khai kèm TBTĐ

Danh sách đơn vị, đơn vị cấu thành công khai

 

Comments are closed.