Tổng mục lục năm 2009

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

1 BBT Tình hình kinh tế – xã hội năm 2008 3 1
2 BBT Bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tạo đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009 2 6
3 Nguyễn Minh Triết Phát huy vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện Hành chính 4 6
4 Lê Hữu Nghĩa Học viện Hành chính cần tập trung củng cố khối đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học hành chính 6 6
5 BBT Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2009 2 7
6 Trương Tấn Sang Học viện Hành chính cần tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 2 9
7 Nguyễn Đăng Thành Học viện Hành chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010 4 9
8 BBT Chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm kinh tế 2 11

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

9 Đặng Văn Thanh Năm 2009, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý 7 1
10 Diệp Kỉnh Tần Phát triển nông nghiệp – nông thôn Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 12 1
11 Hồ Trung Thanh Xuất khẩu và công tác điều hành xuất khẩu năm 2008 – thực trạng và những vấn đề đặt ra 17 1
12 Nguyễn Đức Chi Quản lý nhà nước về sử dụng vốn xây dựng cơ bản tập trung của ngân sách nhà nước 23 1
13 Trần Ngọc Sơn Mô hình 5P đối với các khu kinh tế tại Việt Nam 28 1
14 Đinh Văn Mậu Khái luận về phân công quyền lực nhà nước và phân quyền theo cấp hành chính – lãnh thổ 33 1
15 Nguyễn Hồng Diên Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam 36 1
16 Đinh Ngọc Giang Đổi mới mô hình tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam – Lý luận và thực tiễn 2 2
17 Nguyễn Văn Hậu Về cải cách hành chính ở nước ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá X 6 2
18 Lê Thị Vân Hạnh Cải cách hành chính từ góc nhìn thực tiễn 10 2
19 Trần Hồng Hà Quản lý nhà nước về môi trường – thực trạng và giải pháp 15 2
20 Vũ Thị Hoa Môi trường ở trang trại chăn nuôi – nhìn từ giác độ quản lý nhà nước 20 2
21 Hoàng Thị Cường Tăng cường quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp 23 2
22 Hoàng Xuân Hoà Một số định hướng và biện pháp phát triển thị trường vốn của Việt Nam 28 2
23 Nguyễn Huy Quang Mô hình tổ chức Hội đồng Y khoa quốc gia – bước đột phá trong quản lý nhà nước đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 32 2
24 Vũ Duy Yên Mối quan hệ giữa bầu không khí tâm lý và xung đột tâm lý trong cơ quan hành chính 37 2
25 Trang Thị Tuyết Để chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế là công cụ chủ động hội nhập thành công 2 3
26 Nguyễn Nhâm Các nước lớn điều chỉnh chiến lược biển – những quan tâm từ góc độ kinh tế biển của Việt Nam 7 3
27 Nguyễn Thế Quyền Giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp 11 3
28 Đặng Thanh Phương Doanh nhân Việt Nam trong thời kì đổi mới và hội nhập 16 3
29 Phan Trung Chính Phát triển hình thức mua lại và sáp nhập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam 21 3
30 Lê Như Thanh Bàn về nghĩa vụ và quyền của công chức trong thực thi công vụ 26 3
31 Trần Đức Minh Bàn về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 29 3
32 Nguyễn Văn Trung Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên 34 3
33 Đinh Thị Minh Tuyết Trách nhiệm của các nhà quản lý đối với vấn đề việc làm của lao động nữ 38 3
34 Trần Nguyễn Tuyên Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động của nó đến kinh tế thế giới và Việt Nam 2 4
35 Đỗ Điển Để có nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 7 4
36 Nguyễn Văn Hậu Tác động của gia nhập WTO đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam 11 4
37 Phạm Xuân Đương Đô thị hoá ở châu á – một số bài học về quản lý và phát triển 15 4
38 Vũ Bảo Quản lý chất lượng môi trường không khí đô thị Việt Nam – thực trạng và giải pháp 20 4
39 Hoàng Sơn Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai ở Việt Nam hiện nay 25 4
40 Trần Thanh Lâm Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu 30 4
41 Nguyễn Thị Phượng Tham nhũng đất đai và biện pháp nhằm hạn chế tham nhũng 34 4
42 Đặng Khắc Ánh ứng dụng phương pháp quản lý bằng mục tiêu (MbO) trong tổ chức hành chính 38 4
43 Phùng Thị Phong Lan Nâng cao việc tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta 43 4
44

Nguyễn Trọng Điều

Học viện Hành chính 50 năm xây dựng và phát triển 2 5
45 Nguyễn Hữu Khiển Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia các chặng đường phát triển 6 5
46 Đinh Văn Mậu Trò chuyện trên đường từ Trường Hành chính đến Học viện Hành chính 12 5
47 Đinh Văn Tiến Phát triển hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng công chức Học viện Hành chính – cơ hội và thách thức 16 5
48 Mai Lan Hương Hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính trong những năm qua 19 5
49 Trần Đăng Sinh Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương – giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 23 5
50 Phạm Xuân Đương Đô thị hoá ở Việt Nam nhìn từ thách thức và bài học đô thị hoá ở châu á 28 5
51 Nguyễn Thế Mạnh Về công tác chống tham nhũng ở nước ta hiện nay 33 5
52 Phùng Văn Hùng Một số suy nghĩ về đổi mới công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay 39 5
53 Hoàng Mai Phân cấp tuyển dụng công chức hành chính – một cách tiếp cận để hoàn thiện công tác tuyển dụng 43 5
54 Trần Quang Lượng Quản lý nhà nước đối với công tác báo chí, xuất bản ở nước ta hiện nay 9 6
55 Nguyễn Khôi Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 14 6
56 Phan Trung Chính Về chính sách kích cầu xây dựng ở nước ta trong bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay 20 6
57 Lê Văn Bình Đổi mới phương thức đền bù giải toả trong quá trình chỉnh trang đô thị hiện nay 24 6
58 Bùi Đình Viên Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ ốt-xtrây-li-a cho Việt Nam 28 6
59 Lưu Kiếm Thanh Ngôn ngữ – phương tiện giao tiếp công vụ 32 6
60 Đoàn Văn Dũng Những vấn đề đặt ra về kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay 36 6
61 Vũ Minh Huệ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam hiện nay 41 6
62 Nguyễn Cảnh Quý Quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về năng lực tiếp cận của công dân đối với hệ thống tư pháp hình sự và những giải pháp 5 7
63 Phạm Thành Nam Nghiên cứu vận dụng thuyết “Tam quyền phân lập” vào xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 9 7
64 Nguyễn Hữu Hải Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kì hậu WTO 15 7
65 Phạm Thanh Sơn Giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp 20 7
66 Trần Văn Trung Một số suy nghĩ về đổi mới giáo dục đại học trong điều kiện mở cửa, hội nhập 26 7
67 Bùi Thị Ngọc Mai Một số đánh giá về kết quả thực hiện phân cấp quản lý các trường đại học ở nước ta hiện nay 30 7
68 Nguyễn Thị Hà ứng dụng ba siêu chức năng ngôn ngữ vào quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước 35 7
69 Lê Thị Hằng Vai trò của đạo đức công chức trong nền hành chính nhà nước 39 7
70 Nguyễn Văn Trung Quản lý nhà nước và vai trò của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta 43 7
71 Phạm Đức Chính Nâng cao năng lực hành chính trong hoạt động điều hành của các doanh nghiệp 47 7
72 Vũ Quang Hiển Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – thành quả của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình 2 8
73 Phạm Hồng Thái Thẩm quyền chức vụ nhà nước 7 8
74 Lê Thiên Hương Mô hình tổ chức chính quyền đô thị khi không tổ chức Hội đồng nhân dân 13 8
75 Lê Chi Mai Các vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 18 8
76 Nguyễn Quang Hà Nâng cao chất lượng đầu tư công ở nước ta hiện nay 22 8
77 Cấn Việt Anh Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 28 8
78 Trần Thị Thanh Thuỷ PR trong hoạt động của Chính phủ 32 8
79 Phạm Thành Nam Một số giải pháp góp phần phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách đất đai 38 8
80 Nguyễn Minh Tâm áp dụng giải pháp ESOP phù hợp để đảm bảo nguồn nhân lực giỏi trong các doanh nghiệp 42 8
     
81 Phạm Xuân Đương Mục tiêu, phương hướng phát triển đô thị hoá và vai trò của nhà nước đối với đô thị hoá 6 9
82 Hoàng Văn Chức Đô thị hoá và quản lý nhà nước về đô thị ở Việt Nam hiện nay 11 9
83

Phan Trọng Thanh

Nhìn lại 20 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 15 9
84 Nguyễn Văn Long Thực trạng pháp luật bảo đảm đầu tư tại Việt Nam 21 9
85 Nguyễn Minh Hải Sử dụng nguồn vốn ODA để phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam hiện nay 26 9
86 Nguyễn Hồng Chương Một số biện pháp cơ bản bảo đảm tính khả thi của quy hoạch xây dựng các công trình quốc gia 31 9
87 Nguyễn Văn Toàn Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kì hội nhập ở nước ta 34 9
88 Bùi Huy Khiên Kế thừa những giá trị tích cực trong tư tưởng về nhà nước tập quyền quan liêu phong kiến 38 9
89 Đinh  Văn Mậu Kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 2 10
90 Phạm Hồng Thái Thẩm quyền tự chủ, tự quyết và thẩm quyền mặc nhiên của cơ quan hành chính nhà nước 9 10
91 Lê Văn Hoà Quản lý nhà nước và các chỉ số đánh giá 15 10
92 Lương Thanh Cường Các quy định về xử lý kỉ luật đối với cán bộ, công chức trong Luật Cán bộ, công chức 18 10
93 Nguyễn Bá Chiến Nâng cao tác dụng của các chế tài xử phạt hành chính trong quản lý nhà nước 24 10
94 Nguyễn Văn Hùng Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 28 10
95 Hồ Nhân Ái Bàn về khái niệm “Quản lý tổng hợp” trong quản lý ven bờ và đại dương ở Việt Nam 33 10
96 Trần Thanh Lâm Tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu – hiện trạng và dự báo 38 10
97 Thanh Xuân Công tác cán bộ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 42 10
98 Nguyễn Thị Hạnh Tăng cường vai trò của phụ nữ trong phát triển đất nước 47 10
99 Nguyễn Đăng Thành Đổi mới cơ chế, chính sách ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 4 11
100 Nguyễn Thế Quyền Những chính sách cơ bản của Nhà nước ta về dân tộc thiểu số 10 11
101 Nguyễn Minh Mẫn Về điều kiện xây dựng và phát triển nền hành chính điện tử 14 11
102 Phạm Bính Mấy nhận thức về chính phủ trong nhà nước pháp quyền 18 11
103 Nguyễn Minh Phương Vai trò của các hội, tổ chức phi chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật ở nước ta 21 11
104 Lê Thị Vân Hạnh Đánh giá các khoá đào tạo, bồi dưỡng – trách nhiệm của các cơ quan sử dụng lao động 26 11
105 Nguyễn Thị Thu Vân Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 30 11
106 Lê Hồng Yến Đào tạo theo tín chỉ – một phương thức đào tạo tiên tiến 35 11
107 Phạm Xuân Đương Giải pháp quản lý nhà nước đối với quá trình đô thị hoá 38 11
108 Phạm Ngọc Ngoạn Quản lý nhà nước đối với rủi ro trong dịch vụ thẻ thanh toán – thực trạng và giải pháp 43 11
109 Nguyễn Xuân Quang Thị trường khoa học, công nghệ Việt Nam nhìn dưới góc độ cung, cầu 46 11
110 Đinh Văn Tiến Nguyên tắc hoạt động và bộ máy hành chính của Tổ chức Thương mại thế giới 2 12
111 Nguyễn Hữu Hải – Đào Thị Thanh Thuỷ Thi tuyển công chức theo vị trí việc làm và điều kiện áp dụng ở nước ta 5 12
112 Nguyễn Quang Minh Về phát triển chức nghiệp của công chức trong nền công vụ ở Việt Nam 10 12
113 Đặng Khắc Ánh Quản lý đa văn hoá – nhu cầu kiến thức cần thiết đối với đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay 13 12
114 Trần Thị Thanh Thuỷ Một số trở ngại trong giảng dạy chính sách công cho cán bộ, công chức ở nước ta 17 12
115 Nguyễn Thị Vân Hương Những thuận lợi, khó khăn trong phản biện chính sách công ở Việt Nam 23 12
116 Nguyễn Hồng Quang Xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu thời kì hội nhập kinh tế quốc tế 27 12
117 Nguyễn Nhâm Vài nét đổi mới của nền quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua 32 12
118 Hà Việt Dũng Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với lao động nước ngoài 35 12
119 Nguyễn Hải Oanh Một số giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới 40 12

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

120 Lê Văn Chất Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội 40 1
121 Lê Minh Chiếu Cải cách hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội An Giang 44 1
122 Hoàng Thị Út Lan Năm 2009, Ninh Thuận tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 49 1
123 Hồ Văn Hùng Bác ái đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở 53 1
124 Pinăng Thị Thuỷ Phát triển kinh tế – xã hội ở huyện Bác ái trong năm 2008 56 1
125 Cấn Thị Hồng Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở huyện Bác ái 59 1
126 Lê Kim Nga Huyện Nam Đàn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2008 63 1
127 Nông Long Xuyên Huyện Tràng Định lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội 66 1
128 Vũ Hoàng Hà Bình Định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 42 2
129 Nguyễn Cao Chương Nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển công nghiệp nông thôn ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ 47 2
130 Nguyễn Thế Tràm Một số biện pháp quản lý, bảo vệ rừng Tây Nguyên hiệu quả 51 2
131 Đặng Ngọc Lợi Một số giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân ở Đồng Nai 44 3
132

Đỗ Thanh Phương

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học – công nghệ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng 48 3
133 Võ Văn Mạnh Những giải pháp nhằm đẩy nhanh dự án trồng cao su ở tỉnh Kon Tum 53 3
134 Lò Văn Giàng Phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Lai Châu 48 4
135 Lê Văn Hải Kinh nghiệm chuyển đổi đất đai thành vốn để phát triển kinh tế – xã hội 53 4
136
Nguyễn Anh
Giải pháp phát triển nông nghiệp Kon Tum theo hướng bền vững 57 4
137 Trần Trung Dũng Xã hội hoá giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao ở tỉnh Vĩnh Long 62 4
138
Nguyễn Thế Tràm
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo ở Kon Tum 48 5
139 Ngô Thị Nhận Hà Nội đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 53 5
140 Từ Thanh Chương Y tế Đồng Nai trước thời cơ và thách thức 57 5
141 Nguyễn Thị Thuý Vân Tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2009 ở thành phố Hải Phòng 61 5
142 Nguyễn Thị Hạnh Một số kết quả cải cách hành chính ở huyện Bảo Lạc 64 5
143 Trần Văn Thanh Quảng Ngãi tăng cường phát triển nguồn nhân lực 46 6
144 Đàm Quốc Việt TP. Hồ Chí Minh – 10 năm xã hội hoá y tế và những vấn đề đặt ra 52 6
145 Nguyễn Thị La Nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ở Bộ Công thương 56 6
146 Nguyễn Ngọc Quý Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ 51 7
147 Nguyễn Thị Thuý Vân Kết quả đánh giá Chương trình 135 giai đoạn II 56 7
148 Vũ Minh Sơn Quản lý quy hoạch phát triển để bảo vệ môi trường sông Cầu 61 7
149 Nguyễn Hoàng Sơn Bình Dương đổi mới và phát triển 46 8
150 Nguyễn Văn Hiệp Cải cách hành chính ở tỉnh Bình Dương 51 8
151 Phạm Hoàng Hà Bình Dương nâng cao năng lực cạnh tranh tạo động lực thu hút đầu tư phát triển 56 8
152 Nguyễn Thị Điền Công nghiệp Bình Dương trong giai đoạn phát triển nhanh và bền vững 60 8
153 Lê Hồng Phoa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên May mặc Bình Dương hội nhập và phát triển 64 8
154 Hoàng Tuân Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội 66 8
155 Nguyễn Ngọc Thiện Thừa Thiên – Huế với định hướng phát triển kinh tế 43 9
156 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2009 47 9
157 Vũ Đức Dũng Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay 51 9
158 Võ Khắc Hoà Lệ Thuỷ phát huy truyền thống anh hùng đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội 56 9
159 Cầm Thị Sơn Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở Mai Sơn 60 9
160 Nguyễn Minh Sơn Cải cách hành chính ở thành phố Vĩnh Yên 65 9
161 Nguyễn Thế Tràm Phát triển mô hình hợp tác xã ở tỉnh Quảng Nam 50 10
162 Trần Xuân Ảnh Du lịch Quảng Ninh vươn lên trong suy thoái kinh tế 55 10
163 Nguyễn Văn Cần Một số biện pháp tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước ở Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi 58 10
164 Nguyễn Xuân Phi Về mô hình “Một cửa hiện đại liên thông” ở quận Ngô Quyền – Hải Phòng 51 11
165 Nguyễn Đức Một số kết quả phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Sơn La 54 11
166 Trung Kiên Than Uyên vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 58 11
167 Phạm Thanh Cao Hoạt động công chứng sau 2 năm thực hiện Luật Công chứng ở Hà Nội 45 12
168 Nguyễn Cảnh Quý Các giải pháp đảm bảo quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp huyện vùng đồng bằng sông Hồng 49 12
169 Trần Công Dũng Vách ngăn nơi giao dịch và tinh thần của cơ chế “Một cửa” 53 12
170 Hồ Đức Thành Nghệ An sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X 56 12
171 Ngô Thị Kim Dung Cải cách hành chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Thái Bình 61 12

 

NHÌN RA NƯỚC NGOÀI
STT Tác giả Tên bài Trang Số
172 Nguyễn Thị Thu Vân Kiểm soát tài chính địa phương ở một số nước trên thế giới 69 1
173 Nguyễn Văn Trung Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số nước 55 2
174 Nguyễn Thuỳ Dương Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm cho lao động nữ ở một số nước châu á 56 3
175 Nguyễn Tiến Hùng Về mô hình quản lý giáo dục ở một số nước trên thế giới 66 4
     
176 Hồng Hà Kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo cán bộ quản lý ở châu Âu 68 5
177 Nguyễn Hải Bằng Kinh nghiệm các nước ASEAN về phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên 60 6
178 Nguyễn Thị Phượng Một vài chế định về Luật Lao động của Hoa Kỳ 65 7
179 Phan Huy Đường Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của một số nước 69 8
180 Vương Thanh Hà Kinh nghiệm của một số nước trong quản lý vốn OAD 69 9
181 Trần Thuý Hằng Vài nét về bộ máy quốc gia về công bằng giới của In-đô-nê-xi-a 62 10
182 Nguyễn Dũng Vài nét về hệ thống giáo dục ở ốt-xtrây-li-a 61 11
183 Nguyễn Thị Thu Hà Những vấn đề cơ bản trong Hiến pháp Hoa Kỳ 64 12

 

TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ
STT Tác giả Tên bài Trang Số
184 Nguyễn Thế Quyền – Trần Thành Thọ – Trần Thị Cúc Về tình huống: Bản đồ nào chính xác? 60 2
185 BBT Về tình huống: Bản đồ nào chính xác? 71 4
186 Nguyễn Thế Quyền Uỷ ban nhân dân có thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? 73 4
187 Nguyễn Thế Quyền – Phạm Văn Hiểu – Nguyễn Thanh Hương Về tình huống: “Uỷ ban nhân dân có thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không”? 69 7
188 BBT Về tình huống: “Uỷ ban nhân dân có thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không”? 75 8
189 Nguyễn Thế Quyền Việc tịch thu có đúng pháp luật? 76 8
190 Hoàng Thanh Giang – Nguyễn Thị Kim Thanh – Trần Thành Thọ Về tình huống: Việc tịch thu có đúng pháp luật? 70 10
191 BBT Về tình huống: Việc tịch thu có đúng pháp luật? 74 11
192 BBT Bà D được sử dụng bao nhiêu mét vuông đất? 75 11

 

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ
STT Tác giả Tên bài Trang Số
193 Nguyễn Đức Kha – Vũ Tấn Cường – Nguyễn Đức Kiên Về cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 66 6
194 Vũ Đăng Minh Nội dung dự thảo Đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo và những vấn đề cần tiếp tục trao đổi 67 11

 

                                                                    KIẾN THỨC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH 
195 Nguyễn Quang Vỹ Về thuật ngữ “Nền hành chính nhà nước” 65 2
196 Nguyễn Anh Tuấn ứng dụng tư duy lô gíc trong việc chuẩn hoá định nghĩa các khái niệm thuật ngữ hành chính 61 3
197 Lưu Kiếm Thanh Nghi thức trong cuộc họp 74 9
198 Lưu Kiếm Thanh Vai trò của người chủ trì trong tổ chức và điều hành hội họp 66 10
199 Lưu Kiếm Thanh Biểu quyết trong cuộc họp 72 11
200 Nguyễn Thanh Giang Vấn đề sử dụng dấu hai chấm trong văn bản quản lý nhà nước 68 12
GIỚI THIỆU VĂN BẢN 
201 Nguyễn Thị Thu Hà Một số nội dung cơ bản của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 65 3

 

GIỚI THIỆU SÁCH
STT Tác giả Tên bài Trang Số
202 Lê Văn Hoà Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn 79 8
203 Nguyễn Đức Kha Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 80 9
204 Nguyễn Hữu Hải Thế giới phẳng 79 11

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>