Tổng mục lục năm 2010

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số
2 Nguyễn Văn Ninh Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 2 4
3 Nguyễn Đăng Thành Hồ Chí Minh với công chức và công vụ của nền hành chính dân chủ cộng hoà 2 5
4 Nguyễn Trọng Điều Hồ Chí Minh về công chức, công vụ Việt Nam 9 5
5 Đinh Thị Minh Tuyết Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ, công chức 13 5
6 Nguyễn Đình Bắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội 18 5
7 Nguyễn Năng Nam Hoạch định và thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh 21 5
8 *** Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2010 2 7
9 Đỗ Điển Tìm hiểu một số nội dung Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2 10
10 Lê Hải Mơ Cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 2 11

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

12 Nguyễn Quốc Cường Ngoại giao Việt Nam – cầu nối phục vụ phát triển kinh tế 11 1
13 Đường Vinh Sường Một số đánh giá bước đầu về hiệu quả giải pháp kích cầu của Chính phủ năm 2009 16 1
14 Nguyễn Hữu Sở Công bằng xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 21 1
15 Nguyễn Minh Tuấn Ảnh hưởng ý thức pháp luật của công chức đến hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật 25 1
16 Vũ Trọng Hách Xây dựng một nền hành chính dân chủ vì nhân dân, phục vụ nhân dân 29 1
17 Giang Thanh Nghị Một số suy nghĩ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay 34 1
18 Phan Huy Hùng Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học ở Việt Nam 37 1
19 Nguyễn Anh Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước – những vấn đề cần quan tâm 42 1
20 Đặng Văn Tường Quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra 47 1
21 Ngô Huy Tiếp Nhìn lại 20 năm Đảng lãnh đạo kinh tế 3 2
22 Lê Hải Mở Đánh giá đối sách ngăn chặn suy giảm kinh tế của Việt Nam và triển vọng phát triển năm 2010 8 2
23 Lê Dương Quang Công nghiệp Việt Nam trước thách thức suy thoái kinh tế toàn cầu 13 2
24 Hồ Trung Thanh Đánh giá tình hình xuất khẩu năm 2009 và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 2010 18 2
25 Nguyễn Cúc Nông nghiệp nước ta sau 3 năm thực hiện các cam kết WTO 23 2
26 Nguyễn Hải Bằng Thúc đẩy sự phát triển khoa học – công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn trong thời kì hội nhập 27 2
27 Nguyễn Huy Quang Chính sách bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân 32 2
28 Nguyễn Hữu Khiển Bàn về đặt tên địa danh hành chính ở Việt Nam 2 3
29 Nguyễn Hải Ninh Cải cách tư pháp ở Việt Nam – thực trạng và phương hướng 5 3
30 Nguyễn Thế Mạnh Nhìn lại 4 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 10 3
31 Nguyễn Minh Phương Đánh giá thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 15 3
32 Lê Thiên Hương Một số giải pháp bảo đảm thực hiện ưu đãi xã hội đối với người có công ở nước ta 20 3
33 Trịnh Thị Thuỷ Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại – thực trạng và giải pháp 24 3
34 Phan Minh Một số giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn hiện nay 29 3
35 Trương Thuý Hằng Giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời kì hội nhập 34 3
36 Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị La Vận dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn học Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản 39 3
37 Nguyễn Trọng Điều Về phương pháp tiếp cận xây dựng Luật Viên chức ở Việt Nam 6 4
38 Lê Thị Vân Hạnh Xây dựng cơ cấu lưỡng tính – một xu hướng chuyển đổi các mô hình công vụ hiện nay 9 4
39 Trần Thị Diệu Oanh Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay 14 4
40 Nguyễn Quốc Sửu Nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính 19 4
41 Phạm Thị Hương Bàn về mối quan hệ giữa việc cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của văn phòng 24 4
42 Nguyễn  Sơn Hà Công tác tìm kiếm, cứu nạn trong tình hình hiện nay 27 4
43 Lưu Hải Vài suy nghĩ về việc xây dựng và quản lý các công trình ngầm đô thị ở nước ta hiện nay 31 4
44 Vũ Bảo Ô nhiễm môi trường đô thị Việt Nam – thực trạng và giải pháp 36 4
45 Nguyễn Thế Quyền Doanh nghiệp và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay 41 4
46 Nguyễn Thị Phượng Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp – những vấn đề đặt ra 47 4
47 Nguyễn Tất Đạt Vai trò của Nhà nước đối với việc thống nhất Phật giáo ở Việt Nam năm 1981 51 4
48 Nguyễn Thị Thu Hoà Kế hoạch kiểm toán năm 2010 của Kiểm toán Nhà nước 55 4
49 Nguyễn Đức Ái Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời kì đổi mới 24 5
50 Võ Kim Sơn Đổi mới cách tuyển chọn người vào làm việc cho các cơ quan nhà nước 30 5
51 Đỗ Thị Ngọc Lan Bàn thêm về đạo đức và đạo đức công vụ 35 5
52 Trần Văn Giao Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động kiềm chế lạm phát ở Việt Nam trong thời gian tới 39 5
53 Nguyễn Huy Quang Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm – thực trạng và giải pháp 44 5
54 Đinh Văn Mậu Phác thảo về nhà nước pháp quyền trong mối liên hệ với tự do, quyền, lợi ích của công dân 2 6
55 Nguyễn Văn Mạnh Xác định tính chất, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong một số lĩnh vực trọng yếu 6 6
56 Huỳnh Văn Thới Bàn về mở rộng góc độ tiếp cận đối với pháp luật 10 6
57 Đinh Ngọc Hiện Một số vấn đề về đơn vị hành chính ở nước ta 12 6
58 Lê Văn Hoà Xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước 15 6
59 Nguyễn Thị Hồng Hải Một vài suy nghĩ về cải cách tiền lương trong giai đoạn hiện nay 19 6
60 Hà Quang Thanh Bàn về văn hoá quản lý 23 6
61 Lê Chi Mai Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước – các hạn chế và giải pháp 26 6
62 Nguyễn Xuân Thu Mất cân đối tài khoá trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam 31 6
63 Nguyễn Đức Báo chí Việt Nam trong công cuộc đổi mới 35 6
64 Nguyễn Cảnh Quý Vai trò của chính quyền cấp xã trong quản lý nhà nước về đất đai 40 6
65 Nguyễn Khôi Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay 44 6
66 Tràn Thị Ngà Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn từ giác độ quản lý nhà nước 49 6
67 Phạm Đức Chính Suy nghĩ về chính sách đối với lao động nông thôn từ hoạt động xuất khẩu lao động 52 6
68 Nguyễn Hữu Hải – Đào Thị Thanh Thuỷ Hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập 6 7
69 Nguyễn Hồng Thao Quản lý biên giới đất liền Việt – Trung trong điều kiện mới 11 7
70 Trần Thanh Lâm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và những giải pháp ứng phó 15 7
71 Bùi Huy Tùng Phát huy vai trò của pháp luật đối với đạo đức công vụ 20 7
72 Tạ Vân Thiều Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng 24 7
73 Nguyễn Hải Bằng Phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương – thực trạng và giải pháp 29 7
74 Lê Hiếu Về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 34 7
75 Nguyễn Thị Thuý Vân Vấn đề lao động mất việc làm và chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay 39 7
76 Lê Hồng Hạnh Về hoạch định chính sách dân số ở Việt Nam 43 7
77 Võ Kim Sơn Đổi mới tư duy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2 8
78 Ngô Thành Can Đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 8 8
79 Tống Đăng Hưng Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh – sự cấp thiết hiện nay 13 8
80 Phạm Tất Thắng Những đổi mới trong quy chế đánh giá cán bộ, công chức 16 8
81 Nguyễn Đình Bắc Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới 21 8
82 Lê Cẩm Hà Chế độ làm việc của khu vực công trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 24 8
83 Hoàng Thị Tú Oanh Những tác động tích cực tới cải cách hành chính kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO 28 8
84 Nguyễn Thế Mạnh Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công ở Việt Nam hiện nay 33 8
85 Nguyễn Sỹ Tá Một số giải pháp về tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 38 8
86 Nguyễn Sĩ Duy Hoài Hoàn thiện chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp 42 8
87 Trần Thị Diệu Oanh Về phân cấp thu ngân sách nhà nước cho chính quyền địa phương 45 8
88 Nguyễn Xuân Sơn Đa dạng hoá loại và hình thức hoá đơn – tiền đề cho việc áp dụng công nghệ trong quản lý hoá đơn 50 8
89 Trần Thanh Hà Cán cân thương mại Việt Nam – bài học kinh nghiệm và một số giải pháp điều chỉnh 53 8
90 Trần Quang Hiển Giải quyết các vụ án hành chính trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay 58 8
91 An Đình Doanh Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tình nguyện ở Việt Nam 63 8
92 Phạm Duy Đức Các đặc điểm của đời sống văn hoá đô thị – nhận thức và vận dụng trong phát triển đô thị hiện nay 2 9
93 Đường Vinh Sường Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước – những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ 7 9
94 Nguyễn Văn Trung Tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 12 9
95 Nguyễn Văn Bình Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ khi gia nhập WTO đến nay 17 9
96 Vũ Thị Thu Hằng Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam 22 9
97 Nguyễn Văn Long Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm đầu tư 27 9
98 Nguyễn Thị Phượng Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 32 9
99 Hoàng Thị Ngân Luật “Hồi tỵ” và vấn đề quản lý cán bộ, công chức hiện nay 37 9
100 Võ Thị Tú Oanh Chăm sóc, bảo vệ trẻ em – từ góc độ quản lý nhà nước 40 9
101 Cao Duy Hạ Về quản lý, sử dụng hiệu quả “chất xám khoa học” phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ Tổ quốc 7 10
102 Nguyễn Văn Ninh Giải pháp “gói kích cầu” của Nhà nước và sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản 9 10
103 Trương Mỹ Nhân Vai trò của chính phủ trong quá trình tự do hoá tài chính – nhìn từ lý thuyết và thực tiễn 13 10
104 Lương Thu Thuỷ Một số giải pháp tái cấu trúc đầu tư phát triển ở Việt Nam 18 10
105 Dương Thị Nhi Về nguồn vốn của doanh nghiệp hiện nay 23 10
106 Dương Thị Lan Chi Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của chính quyền phường trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân 27 10
107 Hoàng Sỹ Kim Những bất cập trong tổ chức và giám sát việc lấy ý kiến cộng đồng trong quy hoạch đô thị 30 10
108 Vũ Bảo Nhìn lại 10 năm thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường 33 10
109 Trần Thu Hương Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với vệ sinh an toàn thực phẩm 38 10
110 Nguyễn Thị Ngân Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ Việt Nam 42 10
111 Dương Thanh Xuân Luật Bình đẳng giới với vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước và xã hội 46 10
112 Nguyễn Đức Thắng Tuyên truyền về chính sách – nhìn từ những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 11
113 Đỗ Thị Ngọc Lan “Nền dân trị Mỹ” và tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” 8 11
114 Nguyễn Văn Thâm Một số vấn đề hiện nay của việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông” 11 11
115 Lê Thị Vân Hạnh Quản lý nguồn nhân lực hay quản lý nhân sự? 14 11
116 Vũ Trọng Hách Một số vấn đề về phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam 17 11
117 Trần Đình Thắng Bàn thêm về một số nội dung trong Dự thảo Luật Viên chức 22 11
118 Lê Thị Trâm Oanh Động lực làm việc của công chức hành chính – nhìn từ quan điểm của Hackman và Oldham 27 11
119 Trần Hữu Nam Một số giải pháp đổi mới công tác thi đua – khen thưởng 30 11
120 Nguyễn Minh Phương Để tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay 35 11
121 Nguyễn Trọng Hùng Đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam 40 11
122 Nguyễn Việt Trung Nhìn lại 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II 44 11
123 Lê Thanh Bình Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam 49 11
124 Trần Nam Chuân Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân 3 12
125 Vũ Quốc Hùng Quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh trong tình hình mới 8 12
126 Phí Đức Tuấn Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế – thách thức và giải pháp 11 12
127 Nguyễn Cúc Một số vấn đề về sở hữu và các khu vực kinh tế 16 12
128 Nguyễn Cảnh Nam Bàn về vai trò của Nhà nước trong quản trị doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 22 12
129 Vũ Huy Từ Một số ý kiến về nguyên nhân sự đổ vỡ của Vinashin và giải pháp 26 12
130 Nguyễn Huy Hoàng Giải pháp quản lý chặt nợ công để sử dụng các khoản vay có hiệu quả 31 12
131 Nguyễn Minh Hải Một số giải pháp tăng cường đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại 36 12
132 Nguyễn Xuân Sơn Giả mạo tên người mua – vấn nạn của việc triển khai chính sách hoá đơn và giải pháp mã số thuế 40 12
133 Vũ Duy Yên Đánh giá đội ngũ giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước 44 12

 

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

   

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

134 Lê Thanh Hà Giải quyết việc làm cho người lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm 51 1
135 Đoàn Nhân Đạo Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức hành chính ở Quảng Bình 56 1
136 Nguyễn Văn Bé Phát triển kinh tế – xã hội ở huyện Châu Thành A 59 1
137 Nguyễn Hạnh Phúc Năm 2009, kinh tế – xã hội Thái Bình tiếp tục phát triển 36 2
138 Phạm Xuân Đương Kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên với những sự kiện nổi bật trong năm 2009 41 2
139 Phan Đình Trạc Cải cách hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở Nghệ An 44 2
140 Nguyễn Chí Dũng Ninh Thuận đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển 49 2
141 Phạm Văn Đấu Vĩnh Long với công tác cải cách hành chính 53 2
142 Võ Văn Một Năm 2010, Đồng Nai đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội 55 2
143 Võ Lâm Phi Cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Khánh Hoà 43 3
144 Hồ Nguyên Khoa Tăng cường quản lý nhà nước về khai thác hải sản ở các tỉnh duyên hải miền Trung 47 3
145 Trần Xuân Ảnh Một số giải pháp khai thác thế mạnh du lịch biển đảo ở tỉnh Quảng Ninh 50 3
146 Nguyễn Thanh Giang Kinh tế Hà Nội trên đà tăng trưởng 54 3
147 Nguyễn Thị Hạnh Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk với công tác tổ chức nhà nước 59 4
148 Nguyễn Thị Hải Vân Phát triển các khu, cụm công nghiệp ở Hà Nội và vấn đề việc làm của nông dân 63 4
149 Hồ Tấn Tuyến Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tài sản tài chính trong ngành Cao su Việt Nam 67 4
150 Phan Thị Thanh Hương Đổi mới quản lý đào tạo đại học hệ chính quy ở Học viện Hành chính 48 5
151 Phùng Văn Hiền Đào tạo đại học hành chính được đầu tư từ ngân sách địa phương theo hướng xã hội hoá giáo dục 52 5
152
Lê Hồng Yến
Đào tạo theo tín chỉ tại Việt Nam và các vấn đề đặt ra đối với Học viện Hành chính khi đào tạo theo tín chỉ 56 5
153 Vũ Thị Tâm ứng dụng E-Learning trong hệ thống đào tạo tại Học viện Hành chính 60 5
154 Lê Thị Hằng Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” ở Thừa Thiên – Huế 63 5
155
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Phát triển kinh tế – xã hội ở huyện Yên Định 68 5
156 Vũ Đức Trọng Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương 57 6
157 Nguyên Hạnh Quảng Ninh hoàn thành giai đoạn II Đề án 30 với những giải pháp hữu hiệu 62 6
158 Nguyễn Thế Anh Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư ở các tỉnh duyên hải miền Trung 64 6
159 Lê Văn Từ Quản lý rừng đặc dụng Tây Nguyên – một vài khuyến nghị 68 6
160 Phạm Thành Nam Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X ở tỉnh Thái Bình 47 7
161 Nguyễn Thanh Hải Đầu tư cho cơ sở hạ tầng và công nghiệp chế biến để phát triển nông nghiệp hàng hoá ở tỉnh Phú Thọ 51 7
162 Nguyễn Tấn Cường – Phạm Văn Minh Thi hành Luật Công chứng – sau hai năm nhìn lại 56 7
163 Phương Nhung Môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh phía Bắc – thực trạng và bài học kinh nghiệm 61 7
164 Nguyễn Thanh Giang Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Đà Nẵng 65 8
165 Đỗ Quốc Hưng Về công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua 70 8
166 Nguyễn Thị Hồng Nhung Một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế của người nghèo đô thị ở thành phố Hà Nội 74 8
167 Trần Thanh Long Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp ở huyện Từ Liêm 79 8
168 Hồ Văn Hùng Ngọn lửa Đồng Khởi – niềm tự hào của nhân dân huyện Bác ái 44 9
169 Pinăng Thị Thuỷ Bác ái với việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 47 9
170 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Quản lý giao thông đô thị ở Hà Nội – cần bắt đầu tư đâu? 52 9
171 Lê Đình Lý Chính sách bố trí sử dụng nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An 57 9
172 Trần Xuân nh Phát triển tuyến du lịch biển đảo Vân Đồn – Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 62 9
173 Lưu Thành Viên Phát triển kinh tế – xã hội ở xã Quan Lạn 65 9
174 Đinh Trung Kiên Xã Minh Châu phát triển trong thời kì đổi mới 68 9
175 Phạm Đào Tuyết Hà Một số điểm mới trong công tác tuyển dụng giáo viên tỉnh Đồng Nai 70 9
176 Trần Xuân Ảnh Một số giải pháp quản lý nhà nước về môi trường ở Vịnh Hạ Long 50 10
177 Nguyễn Minh Chiến Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 54 10
178 Đặng Thị Tân Mai Phát triển hệ thống tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Hà Nội 57 10
179 Bùi Văn Huyền Hiệu quả quản lý nhà nước trong mối quan hệ với chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Đồng Nai – thực trạng và giải pháp 61 10
180 Nguyễn Chí Dũng Ninh Thuận với chiến lược phát triển mới 53 11
181 Phạm Văn Muộn Du lịch Ninh Thuận – tiềm năng và triển vọng 56 11
182 Phạm Đồng Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Ninh Thuận với mô hình Văn phòng Phát triển Kinh tế 58 11
183 Trần Minh Lực 10 năm cải cách hành chính ở tỉnh Ninh Thuận 60 11
184 Dương Đức Trung Một số kết quả phát triển kinh tế – xã hội ở Kim Lũ 64 11
185 Nguyễn Thị Thu Hoà Phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2010 của huyện An Dương 67 11
186 Nguyễn Thị La Cải cách thủ tục hành chính ở TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 50 12
187 Nguyễn Thế Tài Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường ở TP. Hồ Chí Minh và một số kiến nghị 53 12
188 Đỗ Văn Dương Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở Đắk Lắk hiện nay 55 12
189 Võ Văn Mạnh Khuyến khích thu hút đầu tư, đẩy nhanh dự án trồng cao su ở tỉnh Kon Tum 59 12

 

NHÌN RA NƯỚC NGOÀI

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

190 Phạm Thu Lan Vai trò của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế Xinh-ga-po 63 1
191 Nguyễn Văn Trung Giải quyết vấn đề việc làm và thất nghiệp ở một số nước trên thế giới 60 2
192 Phương Minh Về phân chia đơn vị hành chính – lãnh thổ của một số nước trên thế giới 56 3
193 Trương Quốc Việt Phòng, chống tham nhũng – kinh nghiệm từ Trung Quốc 70 4
194 Hoàng Thị Hoài Hương Kinh nghiệm giải quyết đơn thư khiếu nại của thành phố Stuttgart – Cộng hoà Liên bang Đức 71 5
195 Nguyễn Đăng Tài Chính sách và biện pháp của Mỹ đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu và kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 72 6
196 Nguyễn Diệu Tú Hệ thống đào tạo công chức của Trung Quốc 77 6
197 Trần Nguyễn Tuyên Kinh nghiệm Thuỵ Điển trong phát triển khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 65 7
198 Vũ Thị Phương Kinh nghiệm của một số quốc gia trong quản lý và phát triển doanh nghiệp tư 84 8
199 Phạm Đức Toàn – Lê Đình Mùi Chế độ công chức, công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính của một số nước 72 9
200 Phô Xay Xay Nha Sone Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện ở nước CHDCND Lào 77 9
201 Bùi Huy Khiên Về Toà án hành chính của Cộng hoà Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam 65 10
202 Lưu Hải Đăng Thu hút và sử dụng nhân tài ở Xinh-ga-po – Bài học nào cho Việt Nam 70 11
203 Bun Thoong Chitmani Huyện Pạc Lai, tỉnh Xaynhabuly trên bước đường phát triển 62 12
204 Nguyễn Văn Trung-Phương Xuân Thịnh Đào tạo và sử dụng công chức ở Ốt-xtrây-li-a 64 12

 

TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

205 Hoàng Tú Oanh – Phạm Văn Minh – Nguyễn Thế Quyền – Trần Thị Nguyệt – Đỗ Thị Hoa Về tình huống: “Bà D được quyền sử dụng bao nhiêu mét vuông đất?” 61 3
206 BBT Về tình huống: “Bà D được quyền sử dụng bao nhiêu mét vuông đất?” 72 4
207 Hoàng Tú Oanh Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện V trong việc phân chia di sản thừa kế? 73 4
208 Nguyễn Thế Quyền – Tạ Thuỳ Trang – Nguyễn Diệu Tú – Hoa Thị Quỳnh Mai – Đỗ Thị Hoa Về tình huống: “Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện V trong việc phân chia di sản thừa kế?” 68 7
209 BBT Về tình huống: “Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện V trong việc phân chia di sản thừa kế?” 80 9
210 BBT Về tình huống “Giải quyết theo hướng nào?” 81 9
211 Trương Khánh Hoàn – Phạm Văn Minh – Nguyễn Thanh Hương – Nguyễn Thế Quyền Về tình huống “Giải quyết theo hướng nào?” 70 10
212 Ban Biên tập Về tình huống “Giải quyết theo hướng nào?” 76 11
213 Ban Biên tập Buộc thôi việc đối với ông V đúng hay sai? 77 11
214 Nguyễn Thế Quyền -Trương Khánh Hoàn -Hoàng Thanh Giang – Phí Văn Hiếu Về tình huống: “Buộc thôi việc đối với ông V đúng hay sai?” 68 12

KIẾN THỨC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

215 Lưu Kiếm Thanh Kĩ thuật sử dụng ngôn từ trong tiếp dân 67 3
216 Nguyễn Thị Thu Hà Vai trò của thông tin đối với các quyết định quản lý hành chính 75 4
217 Trần Quốc Việt Một số vấn đề lý luận về hoạt động biên tập dự thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước 75 5
218 Nguyễn Thị Thu Hà Căn cứ lựa chọn hình thức văn bản 74 7
219 Lê Ngọc Hồng – Nguyễn Thanh Giang Hồ Chí Minh với kĩ thuật nghiệp vụ hành chính 83 9
220 Nguyễn Thị Thu Vân Về các hình thức tên gọi văn bản “Quy chế” và “Quy định” 75 10
221 Nguyễn Thị Thu Vân – Trần Thị Hương Huế Về các hình thức tên gọi văn bản “Điều lệ”, “Thể lệ” và “Nội quy” 76 12
222 Bodrov A.A, Gorshkov, GS. Saksonovea- Phạm Đình Thực Tính toán các tính chất đặc trưng của hệ thống chuẩn bị văn bản tài liệu 79 12

HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

223 Thân Đức Nam Cienco5 trên bước đường hội nhập và phát triển thương hiệu 65 2
224 Lê Kim Nga Công ty TNHH một thành viên Than Hòn Gai phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra 68 2
225 Vũ Minh Huệ VIện Khoa học Công nghệ Tàu thuỷ 50 năm xây dựng và phát triển 71 2
226 Trương Đình Sơn Vitranschart JSC 35 năm xây dựng và phát triển 80 6
227 Hạnh Nguyên Tăm tre Bình Minh trong việc bảo vệ thương hiệu – một số đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước 77 7
228 Phạm Hải Hoàng Công nghệ 3D – Panel hướng tới việc xây dựng nhà ở cho người nghèo,người thu nhập thấp 88 8

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

229 Nguyễn Đại Hải Những nội dung mới của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 72 3

GIỚI THIỆU SÁCH

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

230 Hồng Ngọc Chính quyền địa phương trong việc bảo đảm thực hiện quyền công dân ở Việt Nam 79 2

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>