Tổng mục lục năm 2011

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

1 Ban Biên tập Tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 4 1
2 Nguyễn Hữu Hải Cần cụ thể quan điểm, mục tiêu và định hướng hành động trong Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 10 1
3 Trịnh Tuấn Thành Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong thời kỳ đổi mới 13 1
4 Huỳnh Văn Thới Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến 17 1
5 Lưu Kiếm Thanh Khởi đầu con đường đi tới tương lai 2 5
6 Lưu Kiếm Thanh Vai trò của báo chí – truyền thông trong cải cách hành chính nhà nước 2 6
7 Trần Anh Tuấn Về chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ 7 6
8 Trần Văn Phòng Những nhận thức mới của Đại hội XI về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 2 7
9 Dương Quang Tung Tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ – khâu then chốt của cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay 2 8
10 Nguyễn Đình Bắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý 7 8
11 Nguyễn Quốc Sửu Nội dung phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2 9

 

    NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI      

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

 
12 Lê Dương Quang Công nghiệp Việt Nam trước thềm của thập kỷ mới 19 1  
13 Hồ Trung Thanh Nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc – thực trạng và giải pháp 23 1  
14 Phùng Đức Hiệp Tăng cường quản lý nhà nước trong xây dựng nông thôn mới 27 1  
15 Nguyễn Thế Mạnh Nhìn lại 20 năm hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển ở Việt Nam 32 1  
16 Trần Hữu Nam Công tác thi đua – khen thưởng từ góc nhìn cải cách hành chính nhà nước 38 1  
17 Lê Trọng Bằng Những nội dung chủ yếu của công tác dân tộc trong thời gian tới 43 1  
18 Nguyễn Thị Hồng Hải Quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết quả – chiến lược quan trọng trong cải cách hành chính 48 1  
19 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Về tiêu chí nghề quản lý nhân sự ở Việt Nam 53 1  
20 Lại Trung Dũng Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 55 1  
21 Phạm Thị Diễm Phân cấp quản lý đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay 60 1  
22 Văn Tất Thu Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hội 2 2  
23 Nguyễn Ngọc Thanh Không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường – cơ sở lý luận và thực tiễn 8 2  
24 Lê Chi Mai Một số vấn đề về hiệu quả chi tiêu công 11 2  
25 Lê Toàn Thắng Phân cấp quản lý trong quy trình ngân sách nhà nước ở Việt Nam 16 2  
26 Nguyễn Thế Quyền Tập đoàn kinh tế nhà nước ở nước ta – một số vấn đề lý luận và thực tiễn 21 2  
27 Lê Công Toàn Giải pháp về vốn cho doanh nghiệp ở nước ta hiện nay 27 2  
28 Nguyễn Thanh Tùng Lược thảo về xét xử hành chính trong quá trình tài phán hành chính 32 2  
29 Nguyễn Đồng Minh Quy chế chi tiêu nội bộ cần được quy định thống nhất trong các trường đại học công lập 35 2  
30 Hà Sơn Phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta – 10 năm nhìn lại 38 2  
31 Bùi Huy Khiên Vua Lê Thánh Tông với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng 43 2  
32 Nguyễn Đăng Thành Cải cách hành chính ở Việt Nam – thành tựu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới 2 3  
33 Võ Kim Sơn Đổi mới phương thức hoạt động của Đảng thông qua đổi mới công tác nhân sự nhà nước 11 3  
34 Đinh Văn Mậu Chính quyền là vấn đề trọng tâm của Hiến pháp 16 3  
35 Nguyễn Quốc Sửu Phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 21 3  
36 Đinh Thị Minh Tuyết – Trịnh Văn Khánh Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã 24 3  
37 Lê Minh Thông Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế ven biển ở nước ta hiện nay 28 3  
38 Vương Thanh Thuý Bảo vệ đối tượng của sáng chế bằng nhãn hiệu – xét từ khía cạnh hợp pháp và hợp lý 33 3  
39 Bùi Thị Thuỳ Nhi Những cam kết gia nhập WTO trên lĩnh vực chứng khoán tác động đến hoạt động quản lý nhà nước ở Việt Nam 37 3  
40 Nguyễn Văn Trung Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên 41 3  
41 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn Việt Nam trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước 44 3  
42 Nguyễn Huy Quang Tăng cường quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân 49 3  
43 Nguyễn Tuấn Minh Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ tại Việt Nam hiện nay 54 3  
44 Trương Quốc Chính Một số bài học kinh nghiệm lịch sử trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 4  
45 Hoàng Văn Hoan Quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam 6 4  
46 Phạm Thị Ánh Nguyệt Về quản lý đất đô thị trong giai đoạn đô thị hoá hiện nay 12 4  
47

Nguyễn Thị Phượng

Luận bàn về tình trạng tham nhũng đất đai 15 4  
48 Nguyễn Lưu Hải Phát triển đô thị và những giải pháp trong giai đoạn mới 20 4  
49 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đặc điểm của đô thị Việt Nam và phương hướng xây dựng mô hình tổ chức chính quyền cho phù hợp 25 4  
50 Nguyễn Thị Hải Vân Tác động của đô thị hoá, công nghiệp hoá và chính sách thu hồi ruộng đất đến lao động, việc làm ở nông thôn 29 4  
51
Nguyễn Thị Thơm
Vì sao hiệu lực quản lý về môi trường ở nước ta yếu kém? 33 4  
52 Trần Thanh Lâm Tác động của biến đổi khí hậu và sự cần thiết nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội 39 4  
53
Mai Hữu Thỉnh
Dịch vụ sự nghiệp công: một số vấn đề và giải pháp 42 4  
54 Hồ Tấn Tuyến M&A và sử dụng M&A trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 46 4  
55 Nguyễn Văn Trường Giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông 51 4  
56 Đinh Ngọc Giang Quốc hội khoá XII – dấu ấn một chặng đường 8 5  
57 Bùi Thị Bình Một số vấn đề cần quan tâm khi quyết định chính sách kinh tế – xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi 12 5  
58 Hoàng Mai Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương ở Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp 17 5  
59 Lê Thị Vân Hạnh Tự học từ kinh nghiệm để nâng cao năng lực giảng dạy 22 5  
60 Vũ Duy Yên Cách nhận biết và dùng người có năng lực lãnh đạo trong bộ máy hành chính nhà nước 25 5  
61 Lương Thanh Cường Một số giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức 30 5  
62 Trần Nguyễn Tuyên Hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 35 5  
63 Nguyễn Mạnh Hùng Hoàn thiện cơ cấu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành Công nghiệp nước ta 38 5  
64 Đỗ Thị Kim Tiên Minh bạch hoá vai trò chủ đạo nâng cao sức mạnh của kinh tế nhà nước 42 5  
65 Trần Đình Nghị Khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu nông sản của nước ta hiện nay 47 5  
66 Nguyễn Khiêm Quản lý báo chí trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 13 6  
67 Hoàng Quang Đạt Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng 17 6  
68 Nguyễn Huy Hoàng Công khai, minh bạch quản lý chi tiêu công trong tiến trình cải cách hành chính ở Việt Nam 21 6  
69 Đào Thị Ái Thi Bàn về những tiêu thức để xây dựng văn hoá lãnh đạo 26 6  
70 Nguyễn Thị Thuỷ Về tổ chức thực hiện Quy chế văn hoá công sở trong cơ quan nhà nước ở nước ta hiện nay 30 6  
71 Phạm Thị Thu Lan Công chức, viên chức – điểm nút của cải cách hành chính 34 6  
72 Nguyễn Văn Hậu Giải pháp đổi mới mô hình đào tạo đại học hành chính hệ chính quy theo hình thức liên kết 37 6  
73 Doãn Văn Toàn Đổi mới quản lý nhà nước đối với trụ sở làm việc của cơ quan hành chính nhà nước 39 6  
74 Vũ Trọng Hách Pháp luật xử lý vi phạm hành chính Việt Nam xu hướng phát triển và hoàn thiện 43 6  
75 Phạm Việt Thắng – Trần Thị Hồng Liên Cuộc tìm kiếm chủ nhân đích thực và chính sách giám sát doanh nghiệp nhà nước Việt Nam 47 6  
76 Hoàng Thị Bích Loan Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam 52 6  
77 Trần Thị Diệu Oanh Một số vấn đề về chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 1946 6 7  
78 Đoàn Nhân Đạo Những kỹ năng cần có của cán bộ, công chức trong xu thế hội nhập hiện nay 10 7  
79 Lê Như Phong Về hình thức liên kết đào tạo quốc tế sau đại học ở Việt Nam hiện nay 14 7  
80 Phùng Văn Hiền Đổi mới công tác quản lý đối với các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đào tạo đại học và sau đại học 18 7  
81 Cao Thị Thiên Phúc PR Chính phủ Việt Nam đối với nhà khoa học 22 7  
82 Nguyễn Đình Sơn Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay 26 7  
83 Phùng Đức Hiệp Tăng cường quản lý nhà nước để phát triển làng nghề phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới 30 7  
84 Nguyễn Hải Bằng Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay 33 7  
85 Nguyễn Xuân Sơn Đổi mới thủ tục hành chính trong việc tạo hoá đơn, phát hành hoá đơn 37 7  
  86

Bùi Văn Phú

Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam 40 7  
  87 Nguyễn Huy Chí Tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước 43 7  
  88 Nguyễn Thị Hồng Hải Huấn luyện công chức để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ 11 8  
  89 Nguyễn Đức Thắng Những yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công ở cấp cơ sở 16 8  
  90 Dương Thị Lan Chi Nhìn lại tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta sau hơn mười năm thực hiện cải cách hành chính 19 8  
  91 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Lương công chức và chất lượng cuộc sống 22 8  
  92 Đinh Thị Thanh Vân Mô hình ALM và quản lý nợ công tại Việt Nam 24 8  
  93 Phạm Tiến Hưng Kiểm toán nhà nước trong hoạt động kiểm toán ngân sách – thực trạng và giải pháp 29 8  
  94 Nguyễn Minh Tâm Mô hình lãnh đạo theo tình huống và việc áp dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam 32 8  
  95 Nguyễn Thị Hạnh Nâng cao hiệu quả làm việc của lao động quản lý trong các doanh nghiệp quân đội 36 8  
  96 Phan Thị Tố Oanh Một số vấn đề cần quan tâm trong thu hút đầu tư nước ngoài ở nước ta 39 8  
  97 Nguyễn Gia Long Một số vấn đề về chính sách nhà ở đối với người thu nhập thấp 43 8  
  98 Vũ Minh Huệ Một số bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu MDG 45 8  
  99 Nguyễn Toàn Thắng Tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 50 8  
  100 Huỳnh Văn Thới Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: từ khái niệm đến nhận thức và hành động 6 9  
  101 Phan Văn Nhự Những yêu cầu đặt ra đối với tổ chức chính quyền địa phương nước ta theo yêu cầu xây nhà nước pháp quyền XHCN 9 9  
  102 Nguyễn Tuấn Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 14 9  
  103 Nguyễn Đức Kha Tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế 18 9  
  104 Vũ Thị Thu Hằng Quản lý nhà nước đối với các dự án, công trình xây dựng quốc gia 22 9  
  105 Trần Minh Nhật Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam 26 9  
  106 Vũ Xuân Cường Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay 30 9  
  107 Nguyễn Thị Thu Hương Tăng cường vai trò của Kho bạc nhà nước trong kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 33 9  
  108 Trần Hoà Bình Vai trò của quản lý nhà nước đối với giáo dục không chính quy trong việc phát triển nguồn nhân lực đất nước 36 9  
  109 Phùng Thị Phong Lan Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dân tộc ít người ở nước ta hiện nay 40 9  
  110 Hà Ngọc Anh Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo từ hai góc nhìn: lý luận và thực tiễn 43 9  
  111 Đặng Thị Hoài Một số giải pháp nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững 46 9  
  112 Lê Thanh Bình Về thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam 50 9  
  113 Cao Minh Công Bàn về đạo đức công chức – một bộ phận của đạo đức học ứng dụng 2 10  
  114 Nguyễn Thị Vân Hương Công tác luân chuyển cán bộ, công chức – thực trạng và giải pháp 5 10
  115 Bùi Huy Khiên Thu hút và trọng dụng nhân tài: xưa và nay 8 10
  116 Trần Thị Diệu Oanh Phân vùng lãnh thổ: cách thức tổ chức đơn vị hành chính – lãnh thổ 12 10
  117 Nguyễn Mạnh Quyền Tăng cường quản lý sự phát triển vùng phụ cận trung tâm Thủ đô Hà Nội 16 10
  118 Văn Tất Thu Quản lý nhà nước về lưu trữ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền 20 10
  119 Lưu Kiếm Thanh – Tống Duy Tình Những nguyên tắc pháp điển hoá cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật 24 10
  120 Trần Thị Thu Hương Tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay 29 10
  121 Nguyễn Thị Thu Hoài Giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạnhậu khủng hoảng 32 10
  122 Đặng Thanh Mai – Phạm Minh Huế Quản lý nhà nước về thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh ở Việt Nam 36 10
  123 Nguyễn Thị Thanh Hoà Thực hiện bình đẳng giới để phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước 40 10
  124 Đặng Văn Thanh Về vấn đề lồng ghép giới trong quá trình quyết định ngân sách nhà nước 43 10
  125 Lê Trọng Bằng Bình đẳng giới trên một số lĩnh vực tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 47 10
  126 Hà Quang Thanh Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 2 11
  127 Trần Văn Giao Cải cách tài chính công ở Việt Nam – kết quả và những vấn đề đặt ra 6 11
  128 Hoàng Thị Liễu Cải cách quản lý tài chính công trong các học viện, trường đại học 11 11
  129 Phan Ngọc Tâm Quản lý và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong thương mại toàn cầu – liên hệ thực tiễn tại Việt Nam 14 11
  130 Trần Văn Hùng Đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 18 11
  131 Đoàn Văn Dũng Các giải pháp quản lý nhà nước về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học 22 11
  132 Phạm Đức Chính Lồng ghép giáo dục phòng chống HIV/AIDS vào chương trình các bậc học tại Việt Nam 27 11
  133 Hoàng Văn Hoan Phương pháp luận hoạch định chính sách của Nhà nước đối với nông dân ở nước ta hiện nay 32 11
  134 Lê Văn Hoà Phương pháp lập dự án phát triển cộng đồng 37 11
  135 Trần Thanh Lâm Bảo vệ, phát triển rừng và vai trò của quản lý nhà nước 40 11
  136 Huỳnh Minh Tuấn Vai trò của sản xuất, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 44 11
  137 Trần Thị Lê Rèn đức, luyện tài của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2 12
  138 Lê Đình Lung Sự chỉ đạo của Đảng về cải cách hành chính trong những năm đầu thời kỳ đổi mới 5 12
  139 Nguyễn Thị Tuyết Nhung áp dụng mô hình quản lý công mới ở Việt Nam trong tiến trình cải cách hành chính 9 12
  140 Nguyễn Thanh Tuấn Tác động của việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường đến thực hiện dân chủ 13 12
  141 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phát huy vai trò của chính quyền nông thôn trong công cuộc đổi mới đất nước 17 12
  142 Cấn Việt Anh Phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong công tác xoá đói, giảm nghèo 21 12
  143 Hà Quang Trường Cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay 25 12
  144 Trần Nam Chuân Hợp tác quốc phòng, an ninh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo 29 12
  145 Nguyễn Quang Long Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc sau phân giới cắm mốc 33 12
  146 Đinh Văn Tiến – Trịnh Thị Thuỷ Tăng cường quản lý nhà nước nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay 38 12
  147 Nguyễn Minh Hải Phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong tinh hình mới 44 12
  148 Nguyễn Minh Tâm Giải pháp nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động doanh nghiệp 49 12

 

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

 

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

 
  149 Trần Minh Tuấn Thu hút FDI ở Hải Phòng những năm qua – thực trạng và kinh nghiệm 64 1
  150 Trịnh Tiến Lưu Yên Thế đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội 68 1
  151 Đinh Thế Lân Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế trong sự nghiệp đào tạo nghề cho lao động nông thôn miền núi 72 1
  152 Nguyễn Thị Thu Hà Thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân huyện, phường ở Lào Cai – những vấn đề đặt ra 48 2
  153 Ngô Thị Kim Dung Công tác cải cách hành chính ở tỉnh Phú Thọ thời gian qua 53 2
  154 Trần Thị Anh Hà Giang xác định mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm 2011 -2015 57 2
  155 Đỗ Xuân Tuyên Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hưng Yên trong năm 2011 61 2
  156 Nguyễn Thị Tuyên Ngôn Thu hút vốn đầu tư FDI vào thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp 59 3
  157 Nguyễn Mạnh Hà Kết quả cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 – 2010 63 3
  158 Trần Xuân Ảnh Tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh trong phát triển du lịch ở Quảng Ninh 54 4
  159 Tô Xuân Thao Đẩy mạnh công tác quản lý môi trường để bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng biển Quảng Ninh – Hải phòng 58 4
  160 Nguyễn Thế Anh Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp ở các tỉnh duyên hải miền Trung đầu tư bảo vệ môi trường 61 4
  161 Trần Thị Ngà Nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện Xín Mần trong năm 2011 64 4
  162 Nguyễn Thị Tế Cải cách hành chính gắn với phát triển kinh tế – xã hội ở huyện Phú Vang 67 4
  163 Vũ Cảnh Thạc Tình hình kinh tế – xã hội năm 2010 và quý I/2011 của Lạng Sơn 51 5
  164 Trần Hữu Nam Để du lịch trở thành ngành kinh tế động lực trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Bình 56 5
  165 Trịnh Thị Thuỷ Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 60 5
  166 Vũ Văn Thành Công đoàn Học viện Hành chính trên đường phát triển 56 6
  167 Võ Văn Mạnh Kon Tum tiềm năng và cơ hội để thu hút đầu tư 60 6
  168 Amkha Vongmuenka Công tác quản lý nhà nước để phát triển kinh tế đối ngoại của Nhà nước Lào 63 6
  169 Nguyễn Đức Kha Phát triển kinh tế – xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2011 45 7
  170 Phạm Xuân Đương Tỉnh Thái Nguyên – 10 năm thực hiện cải cách hành chính 49 7
  171 Vũ Ngọc Hương Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh 53 7
  172 Lương Thu Thuỷ Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở Sơn La 57 7
  173 Trần Thị Ngà Đảng bộ tỉnh Hà Giang lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 60 7
  174 Nguyễn Thanh Giang Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Điện Biên 6 tháng cuối năm 2011 54 8
  175 Vũ Đình Hưng Miễn thuỷ lợi phí trong phát triển nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh 57 8
  176 Nguyễn Phương Thuý Cải cách hành chính gắn với phát triển kinh tế – xã hội ở thành phố Vĩnh Yên 60 8
  177 Nguyễn Quỳnh Nga Triển khai mô hình Chính phủ điện tử – từ thực tiễn uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ 63 8
  178 Đặng Thị Đoan Xã Quảng Phú phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 66 8
  179 Nguyễn Hữu Hải Khoa học hành chính với sự nghiệp xây dựng nền hành chính Việt Nam 54 9
  180 Nguyễn Văn Thâm Cải cách hành chính và những kinh nghiệm về bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở 58 9
  181 Huỳnh Minh Tuấn Sản xuất, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 – 2010 63 9
  182 Nguyễn Thị Thuý Vân Công tác quản lý dạy nghề ở tỉnh Tuyên Quang 66 9
  183 Nguyễn Ngọc Quý Giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng 69 9
  184 Vũ Thị Tâm Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm ở Liên Sơn 72 9
  185 Lê Thiên Hương Khoa Nhà nước và Pháp luật 30 năm xây dựng và phát triển 51 10
  186 Đinh Minh Dũng Hiệu quả thực hiện chủ trương phát triển kinh tế – xã hội Đồng Tháp Mười của Chính phủ tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 53 10
  187 Trần Nguyên Phú Phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 ở Ba Vì 56 10
  188 Dương Đức Trung Tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm ở Kim Lũ 59 10
  189 Đỗ Văn Dương – Lê Duyên Hà Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở ở các tỉnh Tây Nguyên 47 11
  190 Lê Văn Từ Quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên – thực trạng và giải pháp 50 11
  191 Hà Văn Hoà Nhìn lại ba năm (2009 – 2011) tỉnh Quảng Ninh thực hiện công tác dân vận 55 11
  192 Nguyễn Thị Thu Cúc Xây dựng chính phủ điện tử tại thành phố Trà Vinh 59 11
193 Vi Văn Sẹc Phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2011 ở xã Quang Lang 62 11  
194 Bùi Thị Hoàng Lan Quản lý nhà nước về vận tải du lịch – thực trạng và giải pháp 52 12  
195 Nguyễn Thị Hải Vân Kinh nghiệm điều tiết tác động của đô thị hoá đến vấn đề lao động, việc làm tại TP. Hồ Chí Minh 57 12  
196 Nguyễn Bình Đức Xã hội hoá hoạt động dạy nghề ở thành phố Đà Nẵng 61 12  

NHÌN RA NƯỚC NGOÀI 

 

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

 
197 Lê Văn Hoà Quản trị địa phương ở In-đô-nê-xi-a 75 1  
198 Nguyễn Đăng Quế Kinh nghiệm quản lý nhà nước về tài chính trong tập đoàn kinh tế ở Trung Quốc và Mỹ 65 2  
199 Bùi Thị Ngọc Mai Quản lý bằng giá trị – xu hướng mới của các nước hiện nay 69 2  
200 Phạm Đức Toàn Vài nét về nền hành chính Vương quốc Tây Ban Nha 66 3  
201 Lưu Minh Văn Bàn về thể chế quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ của một số nước trên thế giới 70 4  
202 Trần Thị Thanh Thuỷ Thay đổi văn hoá công vụ – trường hợp Anh quốc và bài học cho Việt Nam 65 5  
203 Nguyễn Thị Vân Bộ máy hành chính Nhật Bản trong hội nhập kinh tế quốc tế 67 6  
204 Đỗ Hoàng Mai Một số nét về cải cách hành chính của I-ta-li-a 70 6  
205 Bun Lý Say Thong Phết Thành tựu phát triển kinh tế nước CHDCND Lào trong quan hệ hợp tác với Việt Nam 64 7  
206 Nguyễn Quỳnh Nga Vai trò PR trong hoạt động của chính phủ một số nước 67 7  
207 Trần Minh Tuấn – Mai Việt Dũng Kinh nghiệm quản lý xuất khẩu lao động hiệu quả ở một số nước trên thế giới 68 8  
208 Phạm Ngọc Hà Một số mô hình quản trị địa phương trên thế giới 75 9  
209 Phạm Đức Toàn Vài nét về quản lý và đào tạo công chức hành chính ở Hy Lạp 61 10  
210 Somnit Sylibunlieng Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 64 10  
211 Nguyễn Thị Thu Vân Đánh giá chất lượng và hiệu quả quản lý của các tổ chức hành chính nhà nước ở các nước châu Âu qua mô hình CAF 64 11  
212 Vũ Quỳnh Phương Nghiên cứu lãnh đạo học ở Trung Quốc: vấn đề cơ bản và xu hướng phát triển 65 12  

 

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

213 Ban Biên tập Tổ trưởng dân phố: Họ là ai? 72 2

PHỎNG VẤN NHÀ QUẢN LÝ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

214

Đinh Duy Hoà Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức là cái gốc của cải cách hành chính 75 6
   

TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ 

   

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

215 Ban Biên tập Về tình huống Buộc thôi việc đối với ông V đúng hay sai? 71 3
216 Nguyễn Thế Quyền Việc tịch thu xe ô tô có đúng pháp luật? 73 3
217 Đỗ Hồng Quyên – Phí Văn Hiếu – Đinh Thị Thanh Thuỷ – Nguyễn Thị Vinh Hương Về tình huống: Việc tịch thu xe ô tô có đúng pháp luật? 75 4
218 Ban Biên tập Về tình huống: Việc tịch thu xe ô tô có đúng pháp luật? 71 5
219 Nguyễn Thế Quyền Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 73 5
220 Nguyễn Thái Trường – Nguyễn Thị Kim Thanh Về tình huống: Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 70 7
221 Tạ Thuỳ Trang – Phí Văn Hiếu – Nguyễn Thị Phượng – Lê Ngọc Hưng Về tình huống: Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 73 8
222 Ban Biên tập Về tình huống: Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 79 9
223 Nguyễn Thế Quyền Việc giải quyết tranh chấp đúng hay sai? 81 9
224 Nguyễn Quyết Thắng – Phí Văn Hiếu – Trương Khánh Hoàn Về tình huống: Việc giải quyết tranh chấp đúng hay sai? 68 11
225 Ban Biên tập Về tình huống: Việc giải quyết tranh chấp đúng hay sai? 70 12
     

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH 

   
STT Tác giả Tên bài Trang Số
226 Trần Anh Tuấn Về hệ thống công cụ đánh giá văn bản quản lý nhà nước 80 1
227 Phạm Ngọc Huyền Quy định mới về thể thức văn bản hành chính 78 8
228 Nguyễn Thị Thu Hà Chương trình và kế hoạch trong hệ thống văn bản hành chính 82 9
229 Lê Thị Trâm Oanh Vấn đề tập sự trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay 72 11
    HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

   

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

230 Hoàng Văn Chúc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế nâng cao năng lực quản lý, sản xuất – kinh doanh có hiệu quả 76 5
231 Nguyễn Thị Thuý Trở lại câu chuyện Tăm tre Bình Minh – Bàn về trách nhiệm của nhà báo 80 6
232 Phạm Việt Thắng Trách nhiệm xã hội gắn với thực thi chiến lược phát triển của doanh nghiệp 74 7
233 Nguyễn Viết Lộc Đặc trưng văn hoá doanh nhân Việt Nam 77 7
234 Nguyễn Thị Hạnh Công tác quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp quốc phòng – thực trạng và hướng hoàn thiện 81 7
     

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

   

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

235 Trịnh Tuấn Những nội dung cơ bản của Luật Viên chức 75 2
236 Lê Thanh Bình Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 75 3
237 Lê Thiên Hương – Bùi Thị Thanh Thuý Một vài suy nghĩ về những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2010 81 4
    GIỚI THIỆU SÁCH    

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

238 Trần Bảo Trí Lợi thế cạnh tranh quốc gia 86 4
239 Hà Quang Thanh Nghiệp vụ hành chính văn phòng 82 5
240 Nguyễn Phương Anh Những đỉnh cao chỉ huy – cuộc chiến cho nền kinh tế thế giới 86 6
241 Lưu Kiếm Thanh Những bài học từ hai cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh 90 7
242 Lương An Bình Tư duy tối ưu 82 8
243 Trần Bảo Chí Hỏi đáp về quyền con người 86 9
244 Phương Anh Hoài Tư duy đột phá 69 10
245 Trần Lưu Anh Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1930 – 2007) 78 11
246 Lương An Định Sức mạnh thuyếp phục: 12 quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng 74 12

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>