Tổng mục lục năm 2013

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

1 Phùng Tuấn Hải Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ mới 2 2
2 Đinh Ngọc Giang Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn hiện nay 6 2
3 Nguyễn Đức Học Một số bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân 11 2
4 Phạm Xuân Đương Tỉnh Thái Nguyên khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 16 2
5 Mai Tiến Dũng Công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 21 2
6 Lưu Kiếm Thanh Vai trò của Chính phủ trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức 3 3
7 Nguyễn Thị Châm Đảng bộ Học viện Hành chính – 30 năm xây dựng và trưởng thành 12 3
8 Vũ Cảnh Thạc Tạp chí Quản lý nhà nước – 20 năm xây dựng và phát triển (1994 – 2013) 19 3
9 Võ Công Khôi Về nguyên tắc chủ quyền nhân dân và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 25 3
10 Tạ Ngọc Hải Một số đề xuất đổi mới chế định Chính phủ trong Hiến pháp 31 3
11 Vũ Thanh Sơn -

Lê Thanh Tâm

Một số góp ý đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về chế độ kinh tế của Việt Nam 36 3
12 Nguyễn Đình Quyền Góp ý một số nội dung cơ bản của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 3 4
13 Hoàng Quang Đạt Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội 3 5
14 Vũ Thị Loan Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước dân chủ và nhà nước pháp quyền 9 5
15 Nguyễn Văn Lượng Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo đại học ở nước ta 14 5
16 Nguyễn Đăng Thành Tiếp tục xây dựng Tạp chí xứng đáng là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính 18 5
17 Văn Tất Thu Địa vị pháp lý của Chính phủ và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chế định Chính phủ trong Hiến pháp 1992 22 5
18 Nguyễn Thanh Tuấn – Nguyễn Thị Loan Anh Về chế định quyền văn hoá trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 29 5
19 Hồ Viết Thanh Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính sáng tạo kết hợp với độc lập, tự chủ, đổi mới trong thực tiễn Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 3 6
20 Đinh Ngọc Giang – Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 7 6
21 Nguyễn Đăng Thành Học viện Hành chính – tự hào với bề dày lịch sử trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 11 6
22 Nguyễn Tùng Lâm Kế thừa và phát huy quan điểm của Hồ Chí Minh về “sử dụng cán bộ” trong điều kiện hiện nay 3 7
23 Nguyễn Đăng Thành Cán bộ, viên chức, thầy và trò Học viện Hành chính đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện (29/5/1959 – 29/5/2014) 3 9

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

 
24 Lương Minh Việt Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời kỳ hội nhập toàn diện và toàn cầu hoá 3 1  
25 Nguyễn Đình Sơn Kinh tế Việt Nam sau 6 năm gia nhập WTO 8 1  
26 Trần Thị Trang Phát triển các khu công nghiệp ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 14 1  
27 Cao Minh Công Bản chất đạo đức của nền hành chính nhà nước 18 1  
28 Hà Quang Thanh Phong cách quản lý của nền hành chính phục vụ 23 1  
29 Đoàn Thị Hoà Liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ quan tuyển dụng – một hướng đào tạo mới ở Việt Nam hiện nay 27 1  
30 Đoàn Văn Dũng Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – cách tiếp cận theo chức danh và vị trí việc làm 30 1  
31 Mai Hữu Thỉnh Về xây dựng khung năng lực trong đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta 35 1  
32 Nguyễn Văn Bốn Quản lý luật sư và hành nghề luật sư ở Việt Nam – thực trạng và định hướng trong thời gian tới 40 1  
33 Hà Văn Hoà Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường biển Việt Nam 45 1  
34 Lưu Kiếm Thanh Hiệu quả xã hội của quản lý nhà nước 26 2  
35 Nguyễn Hữu Khiển Tuyển dụng công chức ở Việt Nam qua thi tuyển hiện nay 32 2  
36 Nguyễn Huy Quang Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người dân 37 2  
37 Võ Kim Sơn Vận động hành lang và mâu thuẫn lợi ích trong quá trình vận động hành lang 41 2  
38 Nguyễn Thị Ngọc Lan Thách thức trong việc vận dụng quản lý công mới vào cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 47 2  
39 Đinh Duy Hoà -

Võ Thị Hải Minh

Dịch vụ công và những vấn đề đặt ra trong cải cách ở Việt Nam 52 2  
40 Bùi Thanh Nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin – bước tiến mới trong quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam 56 2  
41 Phan Đình Nguyên Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước – giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô ở nước ta 60 2  
42 Trương Quốc Việt Yêu cầu về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, tính dự đoán và khả năng tham gia đối với hoạt động hành chính nhà nước 41 3  
43 Nguyễn Đình Sơn Góp phần nâng cao văn hoá pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 46 3  
44 Trần Tiến Quân Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ở nước ta hiện nay 51 3  
45 Ngô Thành Can Quy trình đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức 55 3  
46 Nguyễn Thị Thu Cúc Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định tại địa phương 60 3  
47 Nguyễn Phước Nga Thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lực công an nhân dân 65 3  
48 Nguyễn Thị Hồng Hải Một số vấn đề về hành chính phát triển 9 4  
49 Đặng Khắc Ánh Cải cách hành chính trong bối cảnh đối mới hệ thống chính trị 14 4  
50 Nguyễn Thị Phượng Một số vấn đề cải cách tổ chức đối với hệ thống Toà án nhân dân 19 4  
51 Hoàng Thị Tú Oanh Yêu cầu thực tiễn cần thí điểm mô hình không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 24 4  
52

Tạ Quang Ngọc

Vị trí, tính chất của cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân ở nước ta hiện nay 30 4  
53 Trương Quốc Chính Vai trò của logic học đối với hoạt động quản lý và yêu cầu trang bị kiến thức logic học cho nhà quản lý 36 4  
54 Lương Thu Thuỷ Phân cấp quản lý đầu tư công giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam hiện nay 41 4  
55 Phùng Văn Hiền Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cho giáo dục đại học bằng vốn ODA – thực trạng và giải pháp 47 4  
56 Nguyễn Quang Vỹ Phân loại các hình thức cung ứng hàng hoá, dịch vụ công – cơ sở lý luận cho việc xây dựng chính sách, pháp luật 53 4  
57 Nguyễn Thị Thanh Bình Trách nhiệm của Nhà nước đối với việc cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh 58 4  
58 Đoàn Kim Thêu Một số kết quả sau 25 năm thu hút vốn FDI ở Việt Nam 63 4  
59 Huỳnh Văn Thới Bàn về định hướng phát triển của khoa học hành chính Việt Nam 33 5  
60 Nguyễn Thị Vân Hương Luân chuyển cán bộ – một giải pháp hiệu quả làm thay đổi cá nhân và tổ chức 37 5  
61 Nguyễn Thị Hồng Hải Từ quản lý nguồn nhân lực truyền thống sang quản lý nguồn nhân lực chiến lược trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay 41 5  
62 Nguyễn Hồng Chuyên Vai trò của cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn 46 5  
63 Nguyễn Văn Hậu Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008 51 5  
64 Đinh Thị Minh Tuyết Một số quy định đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 55 5  
65 Phạm Thành Nam “Nhóm lợi ích” và công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 60 5  
66 Huỳnh Thái Ngọc Từ thực tiễn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 66 5  
67 Đinh Thị Hải Yến Tái cấu trúc nền kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới chính sách tài khoá ở Việt Nam 69 5  
68 Đỗ Thuận An Quản lý nhà nước đối với bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam 73 5  
69 Nguyễn Đức Thắng Một số giải pháp trong xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay 78 5  
70 Lương Thanh Cường Luận bàn về kiểm soát quyền lực nhà nước 15 6  
71 Nguyễn Hữu Hải -

Đào Thị Thanh Thuỷ

Về chế độ thủ trưởng trong mô hình chính quyền đô thị 20 6  
72 Bùi Thị Ngọc Mai – Phùng Thanh Liêm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước – xét từ góc độ lý luận và pháp luật Việt Nam 25 6  
73 Nguyễn Thị Vân Hạnh Khoảng cách quyền lực – một chiều cạnh của văn hoá quản lý 31 6  
74 Đinh Văn Tiến -

Thái Vân Hà

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới 36 6  
75 Đặng Thị Minh Phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 41 6  
76

Nguyễn Thị La – Chu Khánh Ly

Nâng cao hiệu quả của hoạt động phát ngôn công vụ 45 6  
77 Nguyễn Thị Lê Thu Về pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 49 6  
78 Nguyễn Ngọc Thao – Nguyễn Thị Thái Hưng Một số vấn đề về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 54 6  
79 Nguyễn Huy Hoàng Tăng cường vai trò phản biện xã hội trong quản lý vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản nhà nước 60 6  
80 Tạ Thị Hương Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam – những bất cập và khuyến nghị 65 6  
81
Nguyễn Khánh Bình
Một số vấn đề về chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn hiện nay 68 6  
82 Mai Hữu Bốn Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 73 6  
83 Nguyễn Văn Hanh Những thách thức trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam 76 6  
84 Lê Quốc Lý An sinh xã hội và những trở ngại trong thực thi chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam 8 7  
85 Nguyễn Hoàng Anh Luận bàn về văn hoá quyền lực 12 7  
86 Nguyễn Minh Phương – Nguyễn Huyền Hạnh Vấn đề phân cấp, phân quyền và tự quản địa phương ở nước ta hiện nay 15 7  
87 Dương Quang Tung Mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp cho Việt Nam 20 7  
88 Lý Thị Huệ -

Đặng Văn Luận

Đạo đức công chức trong nền công vụ ở nước ta hiện nay 25 7  
89 Phạm Thị Hương Từ việc lấy phiếu tín nhiệm, nghĩ về công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ trong tình hình mới 30 7  
90 Lê Văn Hoà Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 35 7  
91 Hoàng Thị Bích Loan Nâng cao hiệu quả đầu tư công – góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 41 7  
92 Hoàng Thị Thu Hồng Quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ sự nghiệp công 46 7  
93 Nguyễn Mạnh Hùng Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở nước ta hiện nay 51 7  
94 Đinh Thị Hải Yến Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách – những vấn đề đặt ra và giải pháp 54 7  
95 Phan Tiến Ngọc Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ở Việt Nam 59 7  
96 Hoàng Văn Phương Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch y Từ 64 7  
97 Trần Văn Giao Bảo hiểm y tế ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp 67 7  
98 Phí Mạnh Cường Tăng cường quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại điện tử 71 7  
99 Văn Tất Thu Hệ thống công vụ theo vị trí việc làm và những vấn đề đặt ra khi áp dụng vào Việt Nam 3 8  
100 Trương Quốc Việt Hành chính công và lãnh đạo công trong giai đoạn hiện nay 9 8  
101 Trần Kim Cúc Pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở ở Việt Nam 15 8  
102 Cao Quốc Hoàng Xây dựng và thực thi chính sách công góc nhìn từ khoa học chính sách 19 8  
103

Nguyễn Văn Tiếc

Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước 24 8  
104 Phạm Văn Phong Phát huy vai trò của cơ quan thanh tra ở Việt Nam hiện nay 29 8  
105 Lương Văn Tuấn Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm 33 8  
106 Huỳnh Khắc Điệp Một số vấn đề pháp lý về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 38 8  
107 Hà Công Hải Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục đại học ngoài công lập 44 8  
108 Nguyễn Ngọc Long Quản lý nhà nước đối với đào tạo sau đại học ngành Y – thực trạng và giải pháp 49 8  
109 Phạm Xuân Thu Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay 53 8  
110 Trần Thị Bảo Khanh Công tác quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chiến lược trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 57 8  
111 Nguyễn Thị Hồng Hải – Trần Việt Dũng Những vấn đề của khủng hoảng tài chính và một số khuyến nghị 61 8  
112 Phùng Thị Phong Lan Những bất cập trong hoạt động chứng thực hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã 65 8  
113 Vũ An Dân Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch 69 8  
114 Phạm Hồng Thái Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính – một số vấn đề lý luận và thực tiễn 8 9  
115 Bùi Thị Ngọc Mai Thiết lập chế độ thủ trưởng nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 13 9  
116 Bùi Thị Thuỳ Nhi Một số vấn đề về kinh tế học trong quản lý công 19 9  
117 Lê Thị Bích Thuận Phát triển nguồn nhân lực quản lý văn hoá ở nước ta hiện nay 25 9  
118 Vũ Duy Duẩn Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước 29 9  
119 Đặng Hoàng Linh Đánh giá nợ công Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý nợ công hiệu quả 35 9  
120 Trịnh Thị Thu Hương Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế Việt Nam và những vấn đề cần hoàn thiện 40 9  
121 Phạm Đức Chính Xác lập định hướng căn bản trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam 45 9  
122 Nguyễn Quang Sáng Quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay 51 9  
123 Vương Thanh Thuý Quản lý nhà nước đối với các vụ việc “vỡ tín dụng đen” – yêu cầu và pháp luật điều chỉnh hiện hành 55 9  
  124 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Hiệu quả tác động của chính sách kinh tế đến hoạt động của các doanh nghiệp 58 9  
  125 Nguyễn Thị Thu Xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích phát triển văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam 63 9  
  126

Phạm Thị Vui

Một số vấn đề về chính sách xuất bản ở nước ta hiện nay 68 9  
  127 Võ Thị Nga Quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng ngoài công lập 73 9  
  128 Lưu Kiếm Thanh Quản lý bằng tri thức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời đại mới 3 10  
  129 Lương Thanh Cường Làm rõ một số nội dung trong hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân 8 10  
  130 Nguyễn Thị Hạnh Pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước hiện nay 13 10  
  131

Nguyễn Thanh Giang

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay 18 10  
  132 Vũ Duy Yên Những tố chất và phẩm chất cần có đối với người lãnh đạo trong cơ quan hành chính 21 10  
  133 Nguyễn Thị Hồng Hải – Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Một số vấn đề về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong khu vực công 25 10  
  134 Nguyễn Hoàng Hiển Quá trình chính sách công – nhìn từ thực tiễn của Việt Nam 31 10  
  135 Nguyễn Thị Hải Vân Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tái cấu trúc nền kinh tế 37 10  
  136
Nguyễn Thị Thu Hà
Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình trong thu hồi đất nông nghiệp 43 10  
  137 Nguyễn Kim Quý Bình đẳng giới và công tác phụ nữ ở Việt Nam hiện nay 47 10  
  138 Cao Tuấn Anh Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm thời kỳ hội nhập và toàn cầu hoá 51 10  
  139 Bùi Nguyên Hùng Bảo hộ quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam 56 10  
  140 Đỗ Thuận An Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ – thực trạng và giải pháp 61 10  
  141 Kim Ngọc Anh Một số vấn đề về nguồn nhân lực phát thanh – truyền hình Việt Nam 66 10  
  142 Nguyễn Thị Lan Anh Về công tác văn thư, lưu trữ hiện nay 69 10  
  143 Phùng Hữu Phú Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý – thách thức và những cơ hội 3 11  
  144 Trần Thị Thanh Thuỷ Lãnh đạo công – sứ mệnh và các giá trị then chốt 7 11  
  145 Bùi Ngọc Hiền Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện 13 11  
  146 Nguyễn Thị Lê Đổi mới hoạt động thanh tra trong các trường đại học thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ 17 11  
  147 Hoàng Thị Hoài Hương Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh 21 11  
  148 Nguyễn Văn Hậu Tổ chức sự kiện trong cơ quan nhà nước theo chuẩn mực văn hoá 26 11  
  149 Nguyễn Thế Mạnh Một số giải pháp nhằm đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện nay 30 11  
  150 Lương Minh Việt – Trương Thị Thu Hiền Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra và giải pháp 36 11  
151 Nguyễn Văn Chiến Quan hệ giữa năng lực hoạch định chính sách và vấn đề phát triển kinh tế ở nước ta 41 11  
152 Nguyễn Thị Thu Hoài Đánh giá chung các giải pháp ứng phó khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 của các nước và bài học kinh nghiệm 46 11  
153 Đặng Minh Tuấn Về bản Hiến pháp mới năm 2013 3 12  
154 Nguyễn Thị Hồng Hải – Phan Anh Hồng Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước – vận dụng vào định hướng cải cách bộ máy nhà nước ở Việt Nam 9 12  
155 Đào Văn Minh Kết hợp pháp luật với đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay 15 12  
156 Nguyễn Quốc Sửu Về tham nhũng và đạo đức công vụ 19 12  
157 Nguyễn Thị Ngọc Lan -

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Mô hình chính quyền địa phương tự quản và khả năng vận dụng vào cải cách bộ máy hành chính nhà nước của Việt Nam 23 12  
158 Nguyễn Chí Thành Phân tầng thu nhập ở Việt Nam và một số kiến nghị về chính sách 28 12  
159 Nguyễn Thị Thu Phong cách lãnh đạo – yếu tố quan trọng trong xây dựng văn hoá tổ choc 33 12  
160

Giáp Thị Yến

Một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay 37 12  
161 Nguyễn Đình Bắc Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình mới 40 12  
162 Phạm Ngọc Hương Quỳnh Tham nhũng trong quản lý thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam 44 12  
163 Trần Thanh Lâm Thực hiện Redd+ góp phần phát triển tài nguyên rừng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 49 12  
164 Nguyễn Thị Hạnh Phát triển quỹ đầu tư tín thác bất động sản – một trong các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho thị trường bất động sản 53 12  
165 Vũ Văn Thành Đẩy mạnh hoạt động công tác văn phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới 57 12  
166 Chu Xuân Khánh Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập 61 12  
167 Nguyễn Thị Hạnh Công đoàn Học viện Hành chính quốc gia trước yêu cầu của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 65 12  
168 Bùi Đức Minh Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên phát triển vững mạnh cùng Học viện 69 12  

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

169 Lê Chi Mai Đào tạo thạc sỹ chính sách công theo hướng thực hành tại Học viện Hành chính 50 1
170 Phạm Minh Thuỷ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Điện Biên 55 1
171 Trương Quang Dũng Thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất 58 1
172 Vương Đức Sáng Hải Dương thu hút đầu tư chiều sâu nhằm phát triển kinh tế – xã hội 62 1
173 Nguyễn Khánh Bình Việc làm cho thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội  – thực trạng và giải pháp 64 2
174 Đỗ Văn Dương Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 69 2
175 Khổng Văn Thắng Hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh 72 2
176
Nguyễn Thị Linh Giang
Hoạt động công chứng ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 76 2
177 Trân Xuân Lộc Hà Nam đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn 70 3
178 Nguyễn Thị Bích Ngọc Sử dụng và trọng dụng tài năng trẻ từ thực tiễn ở thành phố Hà Nội 74 3
179 Phan Thị Kim Phương Ngành Nội vụ với những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý nhà nước 77 3
180 Nguyễn Bình Đức Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng 82 3
181 Hà Hùng Cường Bộ Tư pháp với công tác cải cách hành chính 68 4
182 Nguyễn Danh Vinh Chú trọng công tác cán bộ để thúc đẩy cải cách hành chính ở TP. Hồ Chí Minh 75 4
183 Võ Thị Nga Về chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng ngoài công lập khu vực duyên hải miền Trung 80 4
184 Nguyễn Thanh Giang Hà Nam thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh 82 5
185 Nguyễn Thị Vân Hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới ở TP. Hồ Chí Minh 86 5
186 Lương Ban Mai Sơn La tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ cho cấp xã 89 5
187 Trần Sơn Hải Tỉnh Khánh Hoà triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015 80 6
188 Nguyễn Thị Hải Vân Hà Nội thực hiện một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm trong quá trình đô thị hoá 84 6
189 Giáp Thị Yến Công tác đào tạo ngoại ngữ ở Học viện Hành chính hiện nay 75 7
190 Tống Duy Tình Hệ thống hoá văn bản tại Bộ Giáo dục và Đào tạo 78 7
191 Bùi Ngọc Hiền Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long 83 7
192 Ngô Văn Trân Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo ở Thừa Thiên – Huế 87 7
193 Trần Thị Huyền Trang Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng 91 7
194 Vũ Đức Lễ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo đại học vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay 73 8
195 Võ Văn Mạnh Giải pháp góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở Kon Tum 77 8
196 Lê Văn Đính Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Hoà Vang 80 8
197
Nguyễn Thị Hảo
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Hưng Yên 83 8
198 Nguyễn Thị Linh Giang Phát triển nguồn nhân lực địa phương – vấn đề đặt ra đối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 78 9
199 Đoàn Nhân Đạo Quảng Bình đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 82 9
200 Lê Văn Từ Giao đất, giao rừng cho người dân và cộng đồng trong quá trình xã hội hoá lâm nghiệp ở Tây Nguyên 86 9
201 Bùi Công Uẩn Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ quan quản lý cụm di tích lịch sử, văn hoá Ba Đình 90 9
202 Phan Hồng Sơn Nâng cao hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 72 10
203 Ngô Văn Minh Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại các tỉnh Tây Nguyên 76 10
204 Ma Thị Bích Nhạn Hoạt động khoa học và công nghệ ở Hà Nam – thực trạng và giải pháp 80 10
205 Tống Đăng Hưng Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo ngạch của Học viện Hành chính trong 10 năm qua 52 11
206 Đỗ Văn Dương -

Lê Duyên Hà

Phát huy vai trò già làng, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk 57 11
207 Lê Văn Từ Đổi mới hoạt động của công ty lâm nghiệp nhà nước nhằm thực hiện xã hội hoá nghề rừng ở Tây Nguyên 61 11
208 Đào Phan Thắng Ngành Giáo dục Thanh Hoá tích cực đổi mới theo hướng căn bản và toàn diện 72 12
209 Khổng Văn Thắng Hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh – thành tựu và một số vấn đề cần giải quyết 76 12

 

NỀN KINH TẾ TRI THỨC VÀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

210 Trần Cao Tùng Bàn về xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam 65 1
211 Trần Cao Tùng Mục tiêu của chính phủ điện tử ở Việt Nam 88 2
212

Vũ Thị Tâm

E-Learning (học trực tuyến) – sự lựa chọn của thời đại 92 3
213 Phạm Quỳnh Nga Hạ tầng công nghệ thông tin của chính phủ điện tử 93 4
214 Triệu Văn Cường Tài liệu điện tử – một ứng dụng của công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước 93 5
215 Nguyễn Thị Quyên -

 Vũ Thị Thùy Dung

Mạng xã hội và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước 88 6
216 Nguyễn Thanh Hương Khoa học – công nghệ trong phát triển kinh tế và yêu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao 95 7
217
Bùi Thị Hải
Quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 87 8
218 Phạm Thị Minh Huế Ý nghĩa mới của tri thức 94 9
219 Nguyễn Thị Quế Hương Hải quan điện tử – bước tiến trong lộ trình điện tử hoá nền hành chính 83 10
220 Vũ Thị Tâm -

Nguyễn Hồng Vân

Về chính phủ điện tử ở Việt Nam hiện nay 66 11
221 Trịnh Xuân Thắng Quản lý nhà nước về báo điện tử ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 79 12

 

NHÌN RA NƯỚC NGOÀI

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

222 Hạ Thu Quyên Hệ thống đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ công ở một số nước trên thế giới 68 1
223
Vũ Thị Thanh Hương
Vai trò của chính phủ đối với phát triển kinh tế – kinh nghiệm của Hàn Quốc 79 2
224
Nguyễn Thị Thu Vân
Mô hình tổ chức hệ thống đào tạo, bồi dưỡng công chức của các nước trên thế giới 86 3
225
Phạm Ngọc Hà
Chương trình đào tạo thạc sỹ hành chính công ở một số nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới 84 4
226
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – Đinh Thị Nguyệt
Mô hình đào tạo công chức ở Nhật Bản và bài học kinh nghiêm đối với Việt Nam 96 5
227
Somnith Sylibounlieng
Hoàn thiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước tại Lào 92 6
228
Andy Al Fatih
Khái quát về công cuộc cải cách hành chính ở In-đô-nê-xi-a 98 7
229
Lê Thanh Bình
Hoạt động giám sát của Quốc hội Anh, Mỹ trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước 91 8
230 Somnith Sylibounlieng Kinh nghiệm xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học cho CHDCND Lào 98 9
231 Nguyễn Thị Thu Hoà Kinh nghiệm của Nhật Bản trong tạo môi trường và động cơ làm việc cho người lao động 86 10
232 Hoàng Thị Minh Hằng Dự báo kết quả đàm phán về vấn đề lao động trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 72 11
233 Nguyễn Hữu Hải -

Lê Thị Hương

Chống tham nhũng ở một số nước châu á và những đề xuất cho chương trình hành động  của Việt Nam 84 12

 

TỔ CHỨC VÀ CÁC TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

234 Nguyễn Thị Thu Hương Trường Chính sách công Lý Quang Diệu 78 1
235 Trần Thị Ngà Trường Cao học Chính sách công – Đại học Tokyo (GraSPP) 84 2
236 Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Hành chính công Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông (TODAIE) 90 3
237 Đoàn Kim Huy Trường tự quản địa phương (LAC) – Nhật Bản 89 4
238 Đoàn Kim Huy Viện Đào tạo công chức Trung ương (COTI) – Hàn Quốc 100 5
239 Lê Xuân Hùng Học viện Hành chính công Ấn Độ (IIPA) 95 6
240 Việt Hoàng Trung tâm Đào tạo Hành chính công Băng-la-đét (BPATC) 101 7
241 Đoàn Kim Huy Học viện Quản lý nhà nước, Đại học Bắc Kinh – Trung Quốc 96 8
242 Trần Toàn Trung Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Tổng thống U-crai-na (NAPA) 101 9
243 Hoàng Thị Kim Chi Đào tạo chính phủ điện tử tại các trường đại học của Hoa Kỳ 91 10
244 Đoàn Kim Huy Hiệp hội các cơ sở nghiên cứu và đào tạo hành chính quốc tế 78 11
245 Trần Toàn Trung Trường Chính sách công Crawford – Đại học Quốc gia ốt-xtrây-li-a 89 12

 

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

246 Nguyễn Văn Trung – Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Thu Hoà Trọng dụng nhân tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 72 1
247 Tạ Quang Ngọc – Nguyễn Thị Vân -

Lê Thị Tuyết

Về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 98 6

 

CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

248 Nguyễn Trung Thành Hợp lý và bất hợp lý ở đâu? 84 11

TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

249 Nguyễn Thị La Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 96 4
250 Trịnh Thị Thu Hương – Ngô Thị Kim Dung – Đinh Thị An Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 104 5
251 Ban Biên tập Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 99 8
252 Ngô Thị Kim Dung Một vụ lách luật của cán bộ ngành Thuế 101 8
253 Đinh Thị Cẩm Lê – Nguyễn Thị La -

Nguyễn Thị Thuý Vân

Tình huống: Một vụ lách luật của cán bộ ngành Thuế 106 9

 

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

254 Nguyễn Bá Chiến Bàn về khái niệm quyết định hành chính nhà nước 106 6
255 Ma Thị Bích Nhạn áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan hành chính nhà nước 109 6
256 Bùi Huy Khiên -

Thái Vân Hà

Nguyên nhân của những quyết định quản lý bất hợp pháp, bất hợp lý 103 8
257 Đào Xuân Thái Một số giải pháp hướng tới giảng dạy hiệu quả phần bồi dưỡng kỹ năng trong chương trình chuyên viên mới 81 11

 

HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

STT

Tác giả

Tên bài

 Trang

 Số

258 Nguyễn Viết Lộc – Trần Minh Hoàng Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 98 4

TIẾNG ANH CHO NHÀ QUẢN LÝ

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

259 Thu Cúc History of Public Administration 83 1
260 Thu Cúc – Bích Hồng Public administration – Past and present 98 2
261 Thu Cúc Why training? 100 3
262 Thu Cúc Public administration reform in Vietnam 107 4
263 Thu Cúc – Kim Khánh Understanding public personnel management 111 5
264 Thu Cúc – Bích Hồng The size of government 116 6
265 Thu Cúc – Quốc Thắng Recruitment, retention and promotion in the public service 107 7
266 Thu Cúc – Trần Thị Anh Public administration, public management and new public management 110 8
267 Thu Cúc – Thu Thu The governance scene 113 9
268 Thu Cúc – Hoàng Hường Alternative models of accountability 97 10
269 Thu Cúc – Bích Hồng Ferformance management 89 11
270 Thu Cúc – Kim Khánh The policy – making process 97 12

 

GIỚI THIỆU SÁCH

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

 Số

271 Nguyễn Anh Nga Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì 85 1
272 Trần Thanh Xuân Phát triển khoa học và công nghệ. Một số kinh nghiệm của thế giới 101 2
273 Nguyễn Thanh Lưu Quản lý xuyên văn hoá – Managing Across cultures – Bảy chìa khoá để kinh doanh trên quan điểm toàn cầu 102 3
274 Lương An Định Đảng và Hồ Chí Minh – cuộc song hành lịch sử 109 4
275 Tường Minh Anh Lối tư duy của tương lai 114 5
276 Nguyễn Văn Hậu Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam 119 6
277 Trần Lưu Cạm bẫy trong quản lý 110 7
278 Lưu Kiếm Thanh Nghiên cứu chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước 113 8
279 Bùi Huy Khiên Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI 117 9
280 Vũ Nga Vi Quản lý công 101 10
281 Vũ Nhật Vi Phát triển kỹ năng lãnh đạo 93 11
282 Lương An Định Kỷ yếu Hội thảo “Sửa đổi Hiến pháp 1992 và tổ chức bộ máy nhà nước” 101 12

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>