IMG_0555-27

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành lập: Phòng được thành lập theo Quyết định số 317/QĐ-HVHC ngày 04/02/2010 của Giám đốc Học viện Hành Chính với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo Quyết định số...
IMG_0603 (1)-25

Phòng Tài vụ – Kế toán

- Thành lập: Phòng được thành lập theo Quyết định số 3121/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài v...
2-23

Phòng Quản trị

- Thành lập: Phòng Quản trị là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (Phân viện). Được thành lập theo Quyết định số 3120/QĐ-HCQG ngày 14/9/2018 của Giám đốc Họ...
Phong TC-HC-21

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ-HVHC ngày 10/01/2013 của Giám đốc Học viện Hành Chính với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo...
unnamed

Công đoàn bộ phận Phân viện

Chủ tịch Công đoàn: TS. Mai Đình Lâm Phó Chủ tịch Công đoàn: KS. Phan Công Khanh Ủy viên BCH Công đoàn:  + ThS. Nguyễn Văn Thanh                                      + TS. Phạm Thị Thúy          ......
unnamed

Cơ cấu tổ chức

Phân viện có 7 phòng và 5 bộ môn: 1. Phòng Tổ chức-Hành chính; 2. Phòng Quản trị; 3. Phòng Tài vụ-Kế toán; 4. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; 5. Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng; 6. Phòn...
unnamed

Giới thiệu chung

Trải qua quá trình phát triển 60 năm với nhiều tên gọi và cơ quan chủ quản khác nhau. Đến ngày 23/01/2018 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 0...