digitaltransformationnew-02-15754523654131784369737

Bộ Nội vụ kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

Ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 689/QĐ-BNV về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo). Theo Quyết định, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng b...