Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 2/2014

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, đáng chú ý là Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13/02/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam và Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Theo các Nghị định trên, Tổng công ty Lương thực miền Nam và Tổng công ty Lương thực miền Bắc là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ được tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

Vốn điều lệ của Tổng công ty Lương thực miền Nam là 4.723 tỷ đồng và Tổng công ty Lương thực miền Bắc là 3.965 tỷ đồng.

* Trong tháng 2, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Nghị định quy định cụ thể về thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; các cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và thời gian, lộ trình hoàn thành về trình độ chuẩn; điều kiện để cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân được đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; nguồn kinh phí cho giáo dục quốc phòng và an ninh.

* Chính phủ cũng ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Nghị định được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành về an toàn điện; bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (năm 2012) về mục tiêu phát triển, phương thức quản lý, điều hành của ngành điện lực.

* Theo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, cá nhân có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở được Nhà nước hỗ trợ tài liệu, được phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; được khen thưởng khi tham gia tích cực hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được Nhà nước cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan; được khen thưởng khi có đóng góp, hỗ trợ tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Nghị định cũng quy định cụ thể về các hoạt động hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.

* Trong tháng 2, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Quyết định được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoàn thiện về cơ chế, phương thức thực hiện hoạt động này, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đối với việc góp phần giúp các cơ quan Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách và các dự án đầu tư phát triển.

* Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg cũng được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này, đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia và Niên giám thống kê.

Toàn bộ Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong từng tháng đều được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>