https://drive.google.com/file/d/1Kfdas_HUlFetNm4KFR-OKUcH4R_PNjtO/view?usp=drivesdk    
Tập thể

BỘ MÔN TRIẾT HỌC

      1. Lịch sử hình thành      –  Ngày 19/4/2010, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Quyết định số 639/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính về...