TCC

Giới thiệu chung về Khoa Tài chính công

THÀNH LẬP: Khoa Quản lý Tài chính công được thành lập theo Quyết định số 662/QĐ/HCQG – TCCB ngày 10-10-2002. Tiền thân là Bộ môn Quản lý Nhà nước về Tài chính – Tiền tệ thuộc Khoa QLNN về...
image001

Giới thiệu chung về Khoa Nhà nước và Pháp luật

Lịch sử hình thành Tiền thân của Khoa Nhà nước và Pháp luật là Khoa Luật thuộc Trường Hành chính Trung ương được thành lập từ năm 1981, theo Quyết định số 91/ HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưở...
LLCS

Giới thiệu chung về Khoa Lý luận cơ sở

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: – Tiền thân của khoa lý luận cơ sở được thành lập năm 1981 (Căn cứ theo quyết định của Hội đồng Bộ tr­ưởng số 91/HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981, về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy...
Tap the Tap chi

Giới thiệu Tạp chí Quản lý nhà nước

THÀNH LẬP: – Căn cứ pháp lý: Tạp chí Quản lý nhà nước là tạp chí chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước, hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20-01-1993 và Giấy phép hoạt ...
BanThanhTra

Giới thiệu Ban Thanh tra Giáo dục – Đào tạo

THÀNH LẬP:  Tiền thân của Ban Thanh tra Giáo dục – Đào tạo là Phòng Thanh tra Giáo dục – Đào tạo, được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-HCQG ngày 15-02-2006 do Giám đốc Học viện Hành c...