Tổng mục lục năm 2009

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 BBT Tình hình kinh tế – xã hội năm 2008 3 1 2 BBT Bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tạo đồng thuận trong toàn xã hội để ...

Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ

THÀNH LẬP: Trung tâm BD Phương pháp và Kĩ năng hành chính, tên giao dịch tiếng Anh Centre of Didactic and Administrative Skills (CODAS), được thành lập tháng 4 năm 2010 theo Quyết định số 689/QĐ-HVHC...
ThuVien

Giới thiệu chung về Trung tâm Tin học – Thư viện

THÀNH LẬP: Ngày 06/7/1992, có tên gọi là Trung tâm Thông tin – Tư liệu-Thư viện và xuất bản theo Nghị định 253-HĐBT ngày 07/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Tiền thân của Trung...

Giới thiệu chung về Bộ môn Ngoại ngữ

I. THÀNH LẬP 1. Tháng 5 năm 1995, theo quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Ban Hợp tác Quốc tế được thành lập. Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân là Trưởng Bộ môn. 2...
KhoaHCH

Giới thiệu chung về Khoa Hành chính học

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Đứng trước yêu cầu cấp bách về công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính nhà nước sau khi thống nhất đất nước, ngày 26/9/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ...
KhoaBD

Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Công chức và Tại chức

THÀNH LẬP: Năm 1992, Khoa  Đào tạo, Bồi dưỡng công chức và tại chức được tách ra từ Ban Đào tạo và  thành lập theo Quyết định số 659/QĐ/HCQG- TCCB ngày 18-10-2002 của Giám đốc Học viện. CHỨC NĂNG, NH...
XH

Giới thiệu chung về Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội

THÀNH LẬP:  Năm 1995 Là một khoa chuyên môn, thuộc bộ máy tổ chức của Học viện Hành chính, có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, học viên, và quản lý cán bộ giảng...