Resize of GIAODUC

Cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập. Ảnh minh họa Nghị định này áp dụng đối với: Các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định...
Resize of 5518_mavach2507

Đề xuất mức thu phí cấp mã số mã vạch

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch. Ảnh minh họa Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp...
Resize of chung htuc

Đề xuất mới về phí chứng thực

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Ảnh minh họa Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký...