image002_c

Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Tọa đàm khoa học “Định hướng chiến lược phát triển các ngành đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”...

Ngày 19/7/2016, tại Thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã triển khai Hội nghị sơ kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Hội...