Resize of 5518_mavach2507

Đề xuất mức thu phí cấp mã số mã vạch

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch. Ảnh minh họa Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp...
Resize of chung htuc

Đề xuất mới về phí chứng thực

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Ảnh minh họa Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký...