Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

Ngày 08/02, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 60/QĐ-BNV về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo). 

3-03_18_19_713

Toàn cảnh Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ, ngày 18/8/2022.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

Thứ nhất, nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Thứ ba, giúp Bộ trưởng điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc xây dựng, phát triển chuyển đổi số.

Thứ tư, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển chuyển đổi số của Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

Thứ năm, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển chuyển đổi số.

Thứ sáu, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ bảy, Ban Chỉ dạo sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 12/9/2022 của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chuyến đối số của Bộ Nội vụ.

Theo moha.gov.vn

Comments are closed.