Những vấn đề chung

 

NĂM 2013

STT Tác giả Tên bài Trang  Số
1 Phùng Tuấn Hải Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ mới 2 2
2 Đinh Ngọc Giang Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn hiện nay 6 2
3 Nguyễn Đức Học Một số bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân 11 2
4 Phạm Xuân Đương Tỉnh Thái Nguyên khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 16 2
5 Mai Tiến Dũng Công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 21 2
6 Lưu Kiếm Thanh Vai trò của Chính phủ trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức 3 3
7 Nguyễn Thị Châm Đảng bộ Học viện Hành chính – 30 năm xây dựng và trưởng thành 12 3
8 Vũ Cảnh Thạc Tạp chí Quản lý nhà nước – 20 năm xây dựng và phát triển (1994 – 2013) 19 3
9 Võ Công Khôi Về nguyên tắc chủ quyền nhân dân và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 25 3
10 Tạ Ngọc Hải Một số đề xuất đổi mới chế định Chính phủ trong Hiến pháp 31 3
11 Vũ Thanh Sơn -

Lê Thanh Tâm

Một số góp ý đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về chế độ kinh tế của Việt Nam 36 3
12 Nguyễn Đình Quyền Góp ý một số nội dung cơ bản của dự thảo sửa đổi Hiến phápnăm 1992 3 4
13 Hoàng Quang Đạt Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội 3 5
14 Vũ Thị Loan Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước dân chủ và nhà nước pháp quyền 9 5
15 Nguyễn Văn Lượng Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo đại học ở nước ta 14 5
16 Nguyễn Đăng Thành Tiếp tục xây dựng Tạp chí xứng đáng là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính 18 5
17 Văn Tất Thu Địa vị pháp lý của Chính phủ và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chế định Chính phủ trong Hiến pháp 1992 22 5
18 Nguyễn Thanh Tuấn – Nguyễn Thị Loan Anh Về chế định quyền văn hoá trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp1992 29 5
19 Hồ Viết Thanh Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính sáng tạo kết hợp với độc lập, tự chủ, đổi mới trong thực tiễn Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 3 6
20 Đinh Ngọc Giang – Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 7 6
21 Nguyễn Đăng Thành Học viện Hành chính – tự hào với bề dày lịch sử trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 11 6
22 Nguyễn Tùng Lâm Kế thừa và phát huy quan điểm của Hồ Chí Minh về “sử dụng cán bộ” trong điều kiện hiện nay 3 7
23 Nguyễn Đăng Thành Cán bộ, viên chức, thầy và trò Học viện Hành chính đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện (29/5/1959 – 29/5/2014) 3 9

 

NĂM 2012

STT Tác giả Tên bài Trang Số
1 Nguyễn Đăng Thành Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ cải cách hành chính: thách thức và định hướng 3 1
2 Lê Vĩnh Tân Sắp xếp, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở tại tỉnh Đồng Tháp 7 1
3 Trần Xuân Lộc Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Hà Nam trong giai đoạn mới 11 1
4 Ban Biên tập Phát triển kinh tế – xã hội nước ta năm 2011 và định hướng năm 2012 17 1
5 Lê Dương Quang Công nghiệp Việt Nam sau 4 năm gia nhập WTO 21 1
6 Trần Đình Dũng Tiếp tục xây dựng nông thôn Việt Nam phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững 26 1
7 Hồ Trung Thanh Xuất khẩu Việt Nam năm 2011 – thực trạng và những vấn đề đặt ra 30 1
8 Dương Đức Lân Đổi mới phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2020 33 1
9 Nguyễn Đức Kha Đồng chí Trương Tấn Sang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến thăm và làm việc với Học viện Hành chính tại Phân viện Tây Nguyên 2 3
10 Võ Kim Sơn Đạo đức thực thi công vụ nhìn từ vụ việc ở Tiên Lãng – Hải Phòng 6 3
11 Nguyễn Đăng Thành Các yếu tố tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính 2 4
12 Nguyễn Đăng Thành Đánh giá chính sách công ở Việt Nam – vấn đề đặt ra và giải pháp 2 5
13 Phạm Thành Nam “Tư cách người cách mệnh” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay 2 6
14 Trần Văn Phòng Triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong điều kiện toàn cầu hoá 2 7
15 Ban biên tập 200 số Tạp chí – một chặng đường phát triển! 3 9
16 Ban biên tập Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng Học viện tiên tiến, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức và chuyên môn, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của hệ thống chính trị 5 9
17 Lưu Kiếm Thanh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức một hình thức giáo dục – đào tạo đặc thù và chuyên biệt 2 10
18 Đàm Thế Vinh Công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10

 

NĂM 2011

STT Tác giả Tên bài Trang

 Số

1 Ban Biên tập Tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 4 1
2 Nguyễn Hữu Hải Cần cụ thể quan điểm, mục tiêu và định hướng hành động trong Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 10 1
3 Trịnh Tuấn Thành Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong thời kỳ đổi mới 13 1
4 Huỳnh Văn Thới Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến 17 1
5 Lưu Kiếm Thanh Khởi đầu con đường đi tới tương lai 2 5
6 Lưu Kiếm Thanh Vai trò của báo chí – truyền thông trong cải cách hành chính nhà nước 2 6
7 Trần Anh Tuấn Về chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ 7 6
8 Trần Văn Phòng Những nhận thức mới của Đại hội XI về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 2 7
9 Dương Quang Tung Tiếp tục điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ – khâu then chốt của cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay 2 8
10 Nguyễn Đình Bắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý 7 8
11 Nguyễn Quốc Sửu Nội dung phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2 9

 

NĂM 2010

STT Tác giả Tên bài Trang  Số
1 Nguyễn Văn Ninh Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 2 4
2 Nguyễn Đăng Thành Hồ Chí Minh với công chức và công vụ của nền hành chính dân chủ cộng hoà 2 5
3 Nguyễn Trọng Điều Hồ Chí Minh về công chức, công vụ Việt Nam 9 5
4 Đinh Thị Minh Tuyết Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ, công chức 13 5
5 Nguyễn Đình Bắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội 18 5
6 Nguyễn Năng Nam Hoạch định và thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh 21 5
7 *** Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2010 2 7
8 Đỗ Điển Tìm hiểu một số nội dung Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2 10
9 Lê Hải Mơ Cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 2 11

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>