Thông báo số 1228/TB-HCQG ngày 04/10/2021 hướng dẫn xác nhận kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cho cá nhân, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện năm 2021

1228_001

Phụ lục 1: 1228_PL1

Phụ lục 2: 1228_PL2

Comments are closed.