Bản sao của 2-1

Hội nghị tập huấn Kỹ năng soạn thảo, ban hành, quản lý và giải quyết văn bản hành chính năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch công tác, ngày 23/12/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng soạn thảo, ban hành, quản lý và giải quyết văn bản hàn...
Bản sao của 2-7

Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 7 năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 18/12/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 7/2022. Tham dự Lễ...
Bản sao của 5

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2022

Sáng ngày 09/12/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản...
2-4

Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 4 năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/12/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 4/2022. Tham dự Lễ...