Tap the

Giới thiệu Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia

Tập thể Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia. GIỚI THIỆU CHUNG Công tác văn phòng được hình thành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, hậu cần gắn liền với sự ra đời của Trường Hành chính thu...
Tập thể Ban Kế hoạch – Tài chính - Copy

Giới thiệu Ban Kế hoạch – Tài chính

GIỚI THIỆU CHUNG Ban Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học vi...