Các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

1 2

Tải về phê duyệt của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và các biểu mẫu tại đây:

Biểu mẫu 17

Biểu mẫu 18 ( phần 1)

Biểu mẫu 18 ( phần 2)

Biểu mẫu 19

Biểu mẫu 20

Biểu mẫu 21

Comments are closed.