Resize of thua ke

Đề xuất quy định mới về thừa kế

Tại dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ Tư pháp đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về thừa kế. Tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất quy định về thừa kế gồm 4 Chương, 56 điều (từ 615 – 670), quy ...
Resize of pano-quang-cao_6

Bãi bỏ lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Theo quy địn...