Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Hành chính học

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 59/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Hành chính học.

10825424-5B86-4C0B-89DF-8CED495374E5

C2408652-91DF-40F1-9F6C-DA059EE6E9BC

2162B5B2-791C-4237-A9F8-90846FB49011

C9C0520C-AC36-4D72-94B4-489191A7FB04

719EB4F6-D10A-4068-843B-2F2C9934B612

Comments are closed.