Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2020, 2021, 2022

Xem chi tiết:

Hướng dẫn

Phiếu đánh giá dành cho sinh viên

Biên bản họp lớp

Biên bản họp khoa

Comments are closed.