Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII _ 3

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII cho công chức, viên chức, đảng viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đang công tác trên địa bàn ...

Chiều 14/11/2019, tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đả...