TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tập thể cán bộ và người lao động Tạp chí Quản lý nhà nước

Tập thể cán bộ và người lao động Tạp chí Quản lý nhà nước

I. THÀNH LẬP

Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20/01/1993.

Hiện nay, Tạp chí QLNN có 2 ấn phẩm là bản in và điện tử. Bản in hoạt động theo Giấy phép số 2499/GP-BTTT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Tạp chí điện tử hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo điện tử số 173/GP-BTTTT ngày 04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tạp chí QLNN là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương, đường lỗi của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực QLNN theo quy định của Luật Báo chí và của Học viện; là diễn đàn khoa học đăng tải các nghiên cứu, trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn QLNN, phổ biến kiến thức và công nghệ hành chính. Tạp chí QLNN có chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 1203/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

– Tổng số biên tập viên, người lao động: 10 người, trong đó có: 02 tiến sỹ; 7 thạc sỹ và 1 cử nhân.

H Vinh H Tuấn

Tổng Biên tập

TS. Nguyễn Quang Vinh

Phó Tổng Biên tập

TS. Tạ Quang Tuấn

– 3 Ban chuyên môn, gồm:

 1.  Ban Biên tập:

H Huệ H Ngọc

Trưởng Ban

 ThS. Vũ Minh Huệ

Phó Trưởng Ban – Thư ký Toà soạn

 ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Ban Biên tập có chức năng tham mưu giúp Tổng Biên tập Tạp chí tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí theo quy định của Luật Báo chí, của Học viện và các quy định có liên quan.

2. Ban Tạp chí điện tử:

H Vân

Phó Trưởng Ban

 ThS. Nguyễn Thị Thuý Vân

 

    Ban Tạp chí điện tử có chức năng tham mưu giúp Tổng Biên tập tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm điện tử của Tạp chí đúng tôn chỉ, mục đích theo Giấy phép hoạt động, các quy định của Luật Báo chí, của Học viện và các quy định có liên quan.

           3. Ban Thư ký – Trị sự:

H Nga

Trưởng Ban

ThS. Lê Kim Nga

 

Ban Thư ký – Trị sự có chức năng tham mưu giúp Tổng Biên tập theo dõi, đôn đốc các ban thuộc Tạp chí thực hiện chức năng, nhiệm vụ; thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán; in ấn; phát hành và các công việc hành chính của Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Học viện.

IV. Các hoạt động chủ yếu

– Xuất bản Tạp chí in: Tạp chí QLNN phát hành hằng tháng với trên 1.000 cuốn/kỳ trên phạm vi cả nước. Đến tháng 3/2020, Tạp chí đã xuất bản được 290 số.

– Tạp chí điện tử QLNN bắt đầu hoạt động từ ngày 20/6/2019.

– Nghiên cứu khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

– Liên kết với các đơn vị trong và ngoài Học viện, phối hợp thông tin, tuyên truyền, quảng cáo trên các ấn phẩm của Tạp chí.

V. Thành tích tiêu biểu

– Năm 1999: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– Năm 2000: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn ngành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

– Năm 2001: Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

– Năm 2001 và 2002: Cờ thi đua của Giám đốc Học viện.

– Năm 2002: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Đảng uỷ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương.

– Năm 2003: Bằng khen của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương và Bằng khen của Bộ Văn hoá – Thông tin.

– Các năm 1999, 2007 và năm 2011 – 2012: Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

– Năm 2004: Bằng khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

– Năm 2006: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Năm 2007: Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

– Năm 2011 – 2012: Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

– Năm 2013: Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

– Năm học 2007 – 2008: Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

– Năm học 2012 – 2013: Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

– Năm 2018: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến; Đơn vị Lao động xuất sắc.

- Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2018 – 2020

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2020

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2018 – 2020.

VI. Phương hướng

– Tăng cường tính khoa học của Tạp chí, phấn đấu để Tạp chí đạt chuẩn quốc tế, nằm trong danh mục Tạp chí ISI hoặc Scopus. Mở rộng ảnh hưởng của Tạp chí thông qua tăng cường quy mô phát hành và xuất bản Tạp chí QLNN điện tử.

– Giữ vững tôn chỉ, mục đích là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện; là tạp chí khoa học chuyên ngành QLNN; không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức của Tạp chí, bảo đảm tính lý luận và thực tiễn của các bài viết.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên.

– Mở rộng đội ngũ cộng tác viên và đẩy mạnh công tác phát hành.

TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Comments are closed.