Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số 08 – Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Thư viện, tại Kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin Tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia đã được phê duyệt ngày 20/07/2021, Phòng Thông tin – Xuất bản, Trung tâm Công nghệ và Thư viện đã đăng tải Bản tin số 08 (số 02.2023) tháng 03/2023 trên website của Học viện, tại mục Tin tức - Thông tin hành chính.

Địa chỉ: https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-8-so-22023.htm

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 08 (số 02.2023) gồm có 6 mục:

Mục 1: Bản tin giới thiệu 2 cuốn Giáo trình thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản trong quản lý; Kỹ năng quản lý và điều hành tổ chức công.
Mục 2: Bản tin giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước và 2 cuốn sách tham khảo nước ngoài:
- Sách tham khảo trong nước gồm có: Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam (2022) (Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu và TS. Nguyễn Quỳnh Nga (Đồng chủ biên); Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật); Xây dựng và ban hành bộ máy quản lý nhà nước – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay (2019) (Tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật);
- Sách tham khảo nước ngoài gồm có: Hiểu và quản lý tổ chức công (2021) (Tác giả: Hal G. Rainey; Sergio Fernandez; Deanna Malatesta; Nhà xuất bản: John Wiley & Sons P&T); Quản lý trong Chính phủ (2018) (Tác giả:Desmond Keeling; Nhà xuất bản: Routledge).  
Mục 3: Giới thiệu 02 Đề tài nghiên cứu khoa học:Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số quản trị quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”(Chủ nhiệm: TS. Đặng Thành Lê; bảo vệ năm 2021);Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh(Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Vành Khuyên, bảo vệ năm 2021).
Mục 4: Bản tin giới thiệu Luận án tiến sỹĐánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh” (Tác giả: Nguyễn Đức Quyền; bảo vệ năm 2020).
Mục 5: Giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tếvới nội dungĐánh giá chất lượng quản trị công:chỉ số, mô hình và phương pháp.
Mục 6: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 157 văn bản cập nhật từ tháng 12/2022 đến nay, theo các chủ đề: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Trung tâm Công nghệ và Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 08 (số 02.2023).

Comments are closed.