Tập thể cán bộ Khoa

KHOA NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT VÀ LÝ LUẬN CƠ SỞ

    1. Thành lập      Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tiền thân là Khoa Nhà nước và Pháp luật và Khoa Lý luận cơ sở. Ngày 26/9/1981, Khoa Nhà nước và Pháp luật được thành lập theo Qu...
image002

Các Bộ môn trực thuộc Khoa Nhà nước pháp luật

BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Bộ môn hiện có 9 giảng viên (trong đó: 2 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sỹ). Một số môn học chính do Bộ môn phụ trách: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Lý luận và...