10

Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”

(napa.vn) – Sáng ngày 27/6/2024, Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn ...
Tập thể cán bộ Khoa

KHOA NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT VÀ LÝ LUẬN CƠ SỞ

    1. Thành lập      Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở tiền thân là Khoa Nhà nước và Pháp luật và Khoa Lý luận cơ sở. Ngày 26/9/1981, Khoa Nhà nước và Pháp luật được thành lập theo Qu...