Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Nhà nước và Pháp luật

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 60/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Nhà nước và Pháp luật.

E6B7E28A-1F91-4373-8D4C-11C742D7D5EF

63F6BEEB-C282-4DF1-BE9F-22B3190FA432

F836067C-7016-4983-8545-FDA1A55B1169

87AF27C4-F093-487F-AA26-9E53845FC22E

Comments are closed.