VP

Giới thiệu chung về Văn phòng

THÀNH LẬP Công tác văn phòng được hình thành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, hậu cần gắn liền với sự ra đời của Trường Hành chính thuộc Bộ Nội vụ năm 1959. Năm 1982, Văn phòng chính thức đ...
image002

Các Bộ môn trực thuộc Khoa Nhà nước pháp luật

BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Bộ môn hiện có 9 giảng viên (trong đó: 2 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sỹ). Một số môn học chính do Bộ môn phụ trách: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Lý luận và...