Resize of HQ

Đề xuất quy định mới về người khai hải quan

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Bộ Tài chính đã đề xuất những quy định mới về ...
Resize of Cuc HQ

Đề xuất quy định thành lập Cục Hải quan

(Chinhphu.vn) –Dự thảo Nghị định quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang được Bộ Tài chính – cơ quan chủ trì soạn thảo đưa ra...