Chương trình kế hoạch hoạt động của Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia năm học 2023 – 2024

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Học viện

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Hiến pháp 2013; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống 92 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, quán triệt đoàn viên thanh niên toàn Học viện cùng với Học viện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh và học tập 6 bài học lý luận chính trị theo giáo trình mới; cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, Đoàn Bộ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kì mới”; tiếp tục thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Học viện Hành chính Quốc gia”. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”, phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường gắn với việc tăng cường giáo dục thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tích cực bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, môi trường xanh – sạch – đẹp của Học viện; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên thực hiện, chấp hành nghiêm những quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên Học viện, xây dựng nhóm “Đoàn viên thông tin nhanh” về tình hình, dư luận trong sinh viên để nắm bắt thông tin và có hướng giải quyết kịp thời.

Các chi đoàn, đoàn viên đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ của Học viện, của ngành… và giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội… Thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với các hoạt động “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu tình nguyện”, “Tình nguyện tại xã nghèo”…

2. Tổ chức các cuộc thi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm

Đoàn Học viện luôn sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào phù hợp với tâm lý, giới tính của đoàn viên thanh niên Học viện: tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị xã hội của Học viện, Đảng ủy, Công đoàn, các đơn vị thuộc và trực thuộc của Bộ Nội vụ, như: chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm ngày 19/5, văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Bộ Nội vụ, khai giảng năm học mới, gặp mặt tân sinh viên, liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11…; Tổ chức cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” định kỳ 2 năm/1 lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên nhân dịp Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng thanh niên hàng năm.

3. Xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

3.1. Quy định về đóng đoàn phí theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN, ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ TW Đoàn “về việc thay đổi mức đóng đoàn phí”. Việc thu, nộp đoàn phí được thực hiện như sau:

Hàng tháng đoàn viên đóng đoàn phí cho chi đoàn, trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thì được Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xét miễn đoàn phí, trong một thời gian nhất định nhưng không quá 6 tháng.

Chi đoàn có trách nhiệm thu đoàn phí của đoàn viên một tháng một lần.

Thực hiện thu đoàn phí tính theo năm dương lịch, 12 tháng/năm.

- Đối với đoàn viên là HSSV là 2.000 đồng/tháng

- Đoàn viên là cán bộ viên chức là 5.000 đồng/tháng

Chi đoàn thu và trích nạp 1/3 (một phần ba) cho Liên chi đoàn; Liên chi đoàn trích nạp 1/3 (một phần ba) cho Đoàn Học viện; Đoàn Học viện trích nạp 1/3 (một phần ba) cho Đoàn bộ.

3.2. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

3.2.1. Giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Hàng năm trên cơ sở hướng dẫn của các cấp ủy Đảng có thẩm quyền; căn cứ vào kết quả hoạt động của đoàn viên, thanh niên trong toàn Học viện, Đoàn Học việntiến hành họp bình xét giới thiệu cho Đảng những thành viên ưu tú học lớp bồi dưỡng niên trong toàn Học viện; Đoàn Học viện tiến hành họp bình xét nhận thức về Đảng. Hàng năm, Đoàn Học viện phấn đấu giới thiệu được hơn 100 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

3.2.2. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Công tác phát triển Đảng của Đảng ủy Học viện được đánh giá trên 3 mặt: công tác tạo nguồn phát triển Đảng; số lượng và chất lượng của các Đảng viên mới được kết nạp, hàng năm kết nạp Đảng viên mới; công tác bồi dưỡng lý luận cho đảng viên dự bị và công tác công nhận đảng viên chính thức. Mỗi đoàn viên ưu tú sau khi được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức của Đảng tiếp tục cống hiến và phấn đấu trên tất cả các phương diện như: phẩm chất đạo đức, học tập, tham gia các hoạt động đoàn thể… để xứng đáng được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn Học viện xác định đây là công tác trọng tâm, góp phần phát hiện và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú xứng đáng trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, Đoàn Học viện tiến hành bình xét những đoàn viên ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho Đảng ủy Học viện xem xét kết nạp.

4. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Đoàn viên trong việc tham gia vào các phong trào, hoạt động của Đoàn Học việnHọc viện

Theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tại Điều 2 và Điều 3 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên như sau:

4.1. Trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên

  1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
  2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.
  3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
  4. Đoàn là đội dự bị tin cậy của đảng, là đội quân xung kích cách mạng.

4.2. Quyền của đoàn viên

  1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
  2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
  3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

Comments are closed.