Thông báo số 1529/TB-HĐTDVC ngày 23/11/2021 về Thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.