171117_1

Điều chỉnh thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong đó, N...