BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tập thể Ban Hợp tác quốc tế

Tập thể Ban Hợp tác quốc tế

I. Giới thiệu chung

Ban Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 146/HCQG-TCCB ngày 30/6/1995 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

– Tổng số viên chức và người lao động: 28 người, gồm 27 thạc sỹ, 01 cử nhân

– Trưởng Ban: ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa

– Đơn vị trực thuộc:

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Hợp tác quốc tế

+ Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế

+ Bộ môn Ngoại ngữ

» Liên hệ:

– Ban Hợp tác quốc tế: Phòng 211, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia

– Điện thoại:  024.38359291;  Email:hoptacquocte@napa.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ

– Tham mưu cho lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia về chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc Học viện kế hoạch hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo, bồi dưỡng quốc tế, nghiên cứu khoa học của Học viện.

– Giúp Giám đốc Học viện thống nhất quản lý hoạt động hợp tác quốc tế; thực hiện vai trò đầu mối giữa Học viện và các hiệp hội, tổ chức, đối tác, diễn đàn quốc tế và các cơ sở đào tạo quốc tế về hành chính và quản lý nhà nước.

– Tổ chức thực hiện đề án, dự án hợp tác quốc tế, các dự án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện.

– Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hằng năm của Học viện; phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ tham mưu cho Giám đốc Học viện về nhân sự tham gia các đoàn công tác nước ngoài của Học viện.

– Chủ trì tổ chức công tác dịch thuật phục vụ hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các sự kiện quốc tế do Học viện đăng cai tổ chức.

– Tham mưu giúp Giám đốc Học viện quản lý và hỗ trợ chuyên gia, học viên quốc tế tại Học viện.

– Tham mưu thu hút nguồn viện trợ và hỗ trợ phát triển quốc tế để thực hiện mục tiêu phát triển của Học viện.

– Giới thiệu học bổng, các cơ hội tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế cho viên chức, người lao động, học viên Học viện.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức Học viện và đối tượng có nhu cầu.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ cho học viên và viên chức, giảng viên Học viện.

– Quản lý nội dung cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và bản tin quốc tế của Học viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

III. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

       1. Lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế

       1.1. Lãnh đạo Ban hiện tại

anh 1 H

Trưởng Ban Hợp tác quốc tế

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa

Số điện thoại: 0912 87 8044

       1.2. Lãnh đạo Ban qua các thời kì

anh 2 H anh 3 H anh 4 H

Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách

Ban Hợp tác quốc tế

TS. Nguyễn Trung Tiệp

Số điện thoại: 0903 268 434

Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách

Ban Hợp tác quốc tế 

TS. Nguyễn Khắc Hùng

Số điện thoại: 0903 253 392

Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách

Ban Hợp tác quốc tế

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

Số điện thoại: 0903 299 567

anh 5 H anh 6 H anh 7 H
Nguyên Trưởng Ban Hợp tác quốc tế

PGS.TS. Đào Thị Ái Thi

Số điện thoại: 0982 953 769

Nguyên Phó Trưởng Ban Phụ trách

Ban Hợp tác quốc tế

PGS.TS. Ngô Thành CanS

ố điện thoại: 0973 530 457

Nguyên Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế

ThS. Nguyễn Thị Vân

Số điện thoại: 0913 051 566

         2. Các đơn vị trực thuộc Ban Hợp tác quốc tế

         2.1. Phòng Kế hoạch- Tổng hợp hợp tác quốc tế

         a. Giới thiệu chung

Phòng Kế hoạch -Tổng hợp Hợp tác quốc tế được thành lập từ năm 2013. Phòng hoạt động theo Quyết định số 1879/QĐ-HCQG ngày 14/06/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp hợp tác quốc tế.

        » Liên hệ:

– Phòng Kế hoạch Tổng hợp hợp tác quốc tế: Phòng 211, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia

– Điện thoại:  024.38359291.

        b. Chức năng, nhiệm vụ:

– Tham mưu và giúp việc cho Trưởng Ban trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, thực hiện công tác tổng hợp của Ban Hợp tác quốc tế.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban và Giám đốc Học viện phân công.

        c. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

– Tổng số viên chức và người lao động: 5 người trong đó có: 4 thạc sỹ và 01 cử nhân

anh P1 lđ H

Trưởng phòng

ThS. Lê Thị Tuyết

Số điện thoại: 0912 272 346

 

Lãnh đạo Ban và tập thể Phòng Kế hoạch- Tổng hợp hợp tác quốc tế

Lãnh đạo Ban và tập thể Phòng Kế hoạch- Tổng hợp hợp tác quốc tế.

         d.  Hoạt động chủ yếu

- Tham mưu cho Trưởng Ban Hợp tác quốc tế về chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và hàng năm của Học viện;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và giải pháp thực hiện; theo dõi đôn đốc các đơn vị trong Ban triển khai thực hiện kế hoạch trong phạm vi công việc được phân công;

- Lập kế hoạch công tác của Ban, theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch của các phòng, bộ môn trong Ban.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Học viện.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa liên kết bồi dưỡng quốc tế, các khóa bồi dưỡng kết hợp trong và ngoài nước của Học viện.

- Dự thảo báo cáo, đánh giá tổng kết công tác định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực công tác của Ban, các lĩnh vực liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Học viện và thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hàng tuần, hàng ngày của lãnh đạo Ban; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật phương tiện, phương tiện và điều kiện làm việc của Ban theo quy định.

- Giúp Trưởng Ban bảo đảm kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Ban, của Học viện; công tác đánh giá viên chức, thi đua khen thưởng, quản lý chế độ làm việc, chế độ hội họp của Ban và  chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định;

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản lý và lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác hợp tác quốc tế; kiểm tra thể thức văn bản trước khi được lãnh đạo Ban ký và thủ tục ban hành và xử lý văn bản sau khi có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Học viện.

- Phối hợp với các đơn vị trong Ban thực hiện các công tác pháp chế trong đơn vị như xây dựng quy chế làm việc, quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Học viện.

- Thực hiện chức năng của Ban Hợp tác quốc tế trong việc thống nhất quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện và vai trò đầu mối giữa Học viện và các hiệp hội, tổ chức, đối tác, diễn đàn quốc tế và các đối tác quốc tế của Học viện

- Giúp Trưởng Ban quản lý và hỗ trợ chuyên gia, học viên quốc tế tại Học viện;

- Tổ chức biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phát triển hợp tác quốc tế theo sự phân công của Trưởng Ban.

-  Tham gia quản lý nội dung cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và bản tin quốc tế của Học viện theo sự phân công của Trưởng Ban;

- Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao  của Phòng theo quy định của Nhà nước và của Học viện;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng theo quy định của pháp luật và của Học viện.

       2.2. Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế

       a. Giới thiệu chung

        Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế được thành lập từ năm 2013. Phòng  hoạt động theo Quyết định số /QĐ-HCQG ngày 14/06/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế.

         » Liên hệ:

- Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế: Phòng 210, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia

- Điện thoại:  024.37736804.

          b. Chức năng, nhiệm vụ

- Phòng Dự án và Liên kết đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc Trưởng Ban Hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện dự án quốc tế, liên kết đào tạo, và hợp tác trong nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện phân công.

        c. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Tổng số viên chức: 03 người, có trình độ thạc sĩ

anh P2 lđ H

Trưởng Phòng

ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Số điện thoại: 0904 364 710

 Lãnh đạo Ban và tập thể Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế

Lãnh đạo Ban và tập thể Phòng Dự án và Liên kết đào tạo quốc tế

        d. Hoạt động chủ yếu

- Tham mưu cho Trưởng Ban Hợp tác quốc tế về chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện dự án, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Trưởng Ban Hợp tác quốc tế kế hoạch hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện dự án, liên kết đào tạo quốc tế, nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia;

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức công tác dịch thuật phục vụ các hoạt động dự án, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của Phòng;

- Tham mưu thu hút nguồn viện trợ và hỗ trợ phát triển quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu để thực hiện mục tiêu phát triển Học viện;

- Giới thiệu cho viên chức, người lao động, học viên Học viện các chương trình học bổng, cơ hội tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và các năng lực có liên quan như tiếng Anh, lễ tân ngoại giao, giao tiếp quốc tế, đàm phán quốc tế, kỹ năng viết và trình bày tham luận tại hội thảo quốc tế cho công chức, viên chức và người lao động của Học viện và đối tượng khác có nhu cầu;

- Phối hợp quản lý nội dung cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và bản tin quốc tế của Học viện;

- Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Phòng theo quy định;

        2.3. Bộ môn Ngoại ngữ

       a. Giới thiệu chung

       Quyết định số 1175/QĐ-HVHCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Ngoại ngữ.

       » Liên hệ:

- Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng 312, 313, 314 và 315, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia.

- Điện thoại: (84-24).3.835.93.02; Email: bmnnhvhc@gmail.com

       b. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đối với các khóa học ngoại ngữ bao gồm: ngoại ngữ giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, ngoại ngữ chuyên ngành hành chính và ôn luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;

- Tổ chức cấp chứng nhận/ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đối với các chương trình ngoại ngữ giao tiếp và ngoại ngữ chuyên ngành hành chính sau các khóa học;

- Liên kết với các cơ sở đào tạo có đủ thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ sau các khóa học cho các chương trình đào tạo theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình luyện thi theo hệ thống đánh giá ngoại ngữ quốc tế cho các đối tượng học viên trong và ngoài Học viện theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ hướng giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, các lớp ngoại ngữ chuyên ngành hành chính, các lớp dịch vụ luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho các đối tượng học viên có nhu cầu trong và ngoài Học viện;

- Tổ chức giảng dạy, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận/ chứng chỉ cho các học viên sau khi đã hoàn thành xong khóa học;

- Quản lý về chuyên môn giảng dạy, lịch giảng, chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, tổ chức thi, đánh giá đối với các mảng hoạt động của Bộ môn Ngoại ngữ tại Học viện, các cơ sở phân viện của Học viện;

- Liên kết với các cơ sở đào tạo có chức năng giảng dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của pháp luật cho các học viên sau các khóa học;

- Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên ngành cho các đối tượng học viên trong và ngoài Học viện, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban;

- Phối hợp với các đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch phù hợp để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá năng lực ngoại ngữ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện phân công.

         c. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Tổng số viên chức và người lao động: 19 người, có trình độ Thạc sĩ.

Lãnh đạo Ban và tập thể Bộ môn Ngoại ngữ

Lãnh đạo Ban và tập thể Bộ môn Ngoại ngữ

- Lãnh đạo bộ môn:

anh P3 lđ1 H anh P3 lđ2 H

Trưởng Bộ môn

Th.S. Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Phó Trưởng Bộ môn

Th.S. Đỗ Hoàng Mai

          d. Các hoạt động chính

- Đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho sinh viên hệ cử nhân chính quy, hệ vừa làm vừa học và học viên bậc sau đại học các chuyên ngành tại Học viện Hành chính Quốc gia;

- Đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho cho sinh viên hệ cử nhân chính quy, hệ vừa làm vừa học và học viên bậc sau đại học các chuyên ngành của Học viện;

- Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho các lớp ôn thi đầu vào cao học các chuyên ngành do Học viện tổ chức; các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho đối tượng học viên cao học tham dự các kỳ đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tại Học viện, các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ khác theo nhu cầu của các đối tượng trong và ngoài Học viện;

- Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, ngân hàng đề thi của chương trình ngoại ngữ giao tiếp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho các bậc học tại Học viện, chương trình ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho các bậc học tại Học viện và các lớp ngoại ngữ khác theo nhu cầu;

- Nghiên cứu, hợp tác đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ngoại ngữ;

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học về ngoại ngữ và hành chính.

  IV. Một số hướng hoạt động chủ yếu

   1. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín quốc tế của Học viện

        Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện thành Trung tâm quốc gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực, mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao uy tín quốc tế của Học viện là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Ban Hợp tác quốc tế tập trung triển khai thực hiện.  Hiện Học viện thiết lập quan hệ và ký thỏa thuận hợp tác với trên 50 cơ sở đào tạo và nghiên cứu hành chính có uy tín trên thế giới. Học viện là thành viên bốn tổ chức quốc tế về hành chính, gồm: Hiệp hội Quốc tế các Trường và Học viện Hành chính (IASIA), Tổ chức Hành chính khu vực Miền Đông thế giới (EROPA), Nhóm Hành chính công châu Á (AGPA), Mạng lưới Học viện đào tạo Công vụ ASEAN (PSTI). Ngoài ra, Học viện có quan hệ hợp tác đa phương và song phương với nhiều tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam như UNDP, UNICEF, JICA (Nhật Bản), DANIDA (Đan Mạch), USAID Hoa Kỳ, WUS (Cộng hòa Liên bang Đức),v.v. Việc tham gia các tổ chức quốc tế tạo điều kiện cho viên chức, giảng viên Học viện tham gia các diễn đàn khoa học quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các vấn đề và thách thức đặt ra trong đổi mới, cải cách,  xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo phục vụ.

        2. Hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển và quá trình đổi mới Học viện

           Ban Hợp tác quốc tế xác định công tác hợp tác quốc tế là một trong những công cụ cơ bản để thực hiện mục tiêu phát triển và thúc đẩy quá trình đổi mới của Học viện. Hợp tác quốc tế luôn bám sát, hỗ trợ các chuyển đổi lớn của Học viện như đổi mới chương trình, giáo trình, nâng cao năng lực giảng viên, đào tạo theo định hướng phát triển kỹ năng, đào tạo trực tuyến, xây dựng các chương trình ĐTBD­­­ đạt chuẩn quốc tế phù hợp thực tiễn Việt Nam. Nhiều chương trình ĐTBD tiên tiến của Học viện là kết quả của các chương trình hợp tác quốc tế như chương trình bồi dưỡng chủ tịch UBND xã theo định hướng phát triển năng lực hợp tác với SDC Thụy sĩ, chương trình bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp vụ hợp tác với Tổng cục Hành chính và Công vụ Pháp, chương trình thạc sĩ chính sách công theo hướng thực hành phối hợp với Học viên Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) do JICA tài trợ, Chương trình nâng cao năng lực hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách dành cho quản lý, lãnh đạo hợp tác với Trường Công vụ Xinh-ga-po do Quỹ Temaseck, Xinh-ga-po tài trợ v.v.

          Hiện Ban Hợp tác quốc tế đang tham mưu cho Giám đốc Học viện xây dựng và triển khai nhiều dự án lớn, có ý nghĩa thiết thực đối với Học viện, như Dự án nâng cao năng lực cấp tỉnh, do USAID tài trợ, Dư án Xây dựng năng lực cán bộ nguồn cấp chiến lược do Viện Quản trị Chandler, Xinh-ga-po tài trợ,v.v.

          3. Cung cấp dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng quốc tế

          Ban Hợp tác quốc tế  chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng quốc tế cho công chức quản lý, lãnh đạo Chính phủ các nước trong khu vực, góp phần làm cho  Học viện trở thành địa chỉ tin cậy để chính phủ các nước trong khu vực cử cán bộ công chức sang nghiên cứu và học tập. Đến nay, Học viện đã bồi dưỡng 22 khóa với gần 800 lượt công chức lãnh đạo trung ương và địa phương cho Chính phủ Băng-la-đét, Mianma, Buhtan, Ap-ga-nixtan; bồi dưỡng công chức nguồn cho Chính phủ Ấn Độ, Pa-ki-xtan, v.v; đào tạo gần 2000 lưu học sinh, NCS Tiến sĩ, tổ chức 22 khóa bồi dưỡng với trên 400 lượt công chức cao trung cấp cho chính phủ Lào. Năm 2017, Học viện được Chính phủ Lào trao tặng Huân chương Lao động Hạng I vì thành tích và đóng góp trong ĐTBD CBCC cho Chính phủ Lào.

          Ban Hợp tác quốc tế đã chủ trì, phối hợp  tổ chức các khóa bồi dưỡng quốc tế cho công chức quản lý, lãnh đạo Việt Nam dưới hình thức bồi dưỡng trong nước mời chuyên gia quốc tế và bồi dưỡng kết hợp trong và ngoài nước cho gần 100 lượt học viên mỗi năm. Hoạt động liên kết đào tạo quốc tế cũng được triển khai và có kết quả bước đầu. Đến nay, Học viện đã tổ chức 5 khóa thạc sĩ liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới như Chương trình thạc sĩ hành chính công phối hợp với Trường Hành chính Quốc gia (ENAP) Québec, Canađa, Thạc sĩ quản lý tài chính công và chính sách công phối hợp với ĐHTH Tampere, Phần Lan.

          4. Phát triển năng lực viên chức, giảng viên Học viện

          Ban Hợp tác quốc tế tham mưu cho lãnh đạo Học viện triển khai nhiều chương trình nâng cao năng lực viên chức, giảng viên, tập trung phát triển năng lực chuyên môn về hành chính công, chính sách công; kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình, bài giảng theo định hướng phát triển kỹ năng, năng lực quản lý đào tạo theo định hướng phát triển năng lực

           Ban Hợp tác quốc tế chủ trì tổ chức thực hiện nhiều khóa bồi dưỡng giảng viên do các chuyên gia quốc tế thực hiện tại Học viện. Hằng năm, Học viện tổ chức từ 10 – 15 hội thảo, tọa đàm quốc tế, tạo diễn đàn để các cán bộ, giảng viên Học viện tiếp nhận hệ thống kiến thức lý thuyết và thực tiễn hiện đại và cập nhật, tham gia nghiên cứu, xử lý các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính và đổi mới đất nước, góp phần xây dựng, củng cố nền tảng khoa học hành chính của Học viện nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

            Ban Hợp tác quốc tế tích cực huy động sự hỗ trợ quốc tế để xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho CBCC quản lý, lãnh đạo để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu xây dựng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ quản lý lãnh đạo.

            5. Chuyển giao công nghệ ĐTBD tiên tiến vào thực tiễn Việt Nam

             Ban HTQT tích cực tham gia hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển giao công nghệ ĐTBD tiên tiến vào thực tiễn Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả ĐTBD. Ban HTQT chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực mới tuyển dụng theo mô hình Trường Hành chính Quốc gia (ENA) Pháp; phối hợp với Trung tâm Đào tạo Cán bộ Cấp cao của Bộ Nội vụ (CHEMI) Pháp hỗ trợ nâng cao năng lực ĐTBD trực tuyến cho Học viện. Ban Hợp tác quốc tế đang phối hợp với Viện Quản trị Chandler xây dựng chương trình bồi dưỡng tinh hoa theo mô hình của Xinh-ga-po cho lãnh đạo nguồn cấp chiến lược của Việt Nam.

          6. Nghiên cứu khoa học

          Ban HTQT đã điều phối nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học quốc tế như nghiên cứu chung quốc tế với ĐHTH Chuô, Nhật Bản, với ĐHTH Sriwijaya In-đô-nê-xua, với JICA Nhật Bản,v.v. Đồng thời, Học viện cũng tổ chức một số khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho viên chức, giảng viên Học viện.

           Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về các chủ đề liên quan đến công tác hợp tác quốc tế và giảng dạy ngoại ngữ. Có thể kể ra một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu do Ban Hợp tác quốc tế chủ trì như đề tài “Xây dựng đề án mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế của Học viện Hành chính, giai đoạn 2012 -2015” (năm 2012); Đề tài “Xây dựng trang Web tiếng Anh của  Học viện Hành chính và trang Web chuẩn bị và giới thiệu Hội nghị EROPA 2014 do Học viện Hành chính đăng cai tại Hà Nội” (năm 2013); Đề tài : “Nâng cao năng lực phối hợp của Ban Hợp tác Quốc tế trong tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Hành chính” (năm 2014); Đề tài  “Hợp tác quốc tế nằm nâng cao năng lực giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia” (năm 2016); Đề tài “Xây dựng quy trình phối hợp quản lý, hỗ trợ học viên và lưu học sinh Lào tại Học viện Hành chính Quốc gia” (năm 2017); Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh đối với sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia” (năm 2017);  Đề tài  “Triển khai chương trình bồi dưỡng trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia” (năm 2018) và Đề tài “Nâng cao chất lượng học Tiếng Anh chuyên ngành của học viên cao học Học viện Hành chính Quốc gia” (năm 2019). Kết quả nghiên cứu khoa học làm cơ sở để Ban Hợp tác quốc tế áp dụng, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, cải thiện chất lượng công tác hợp tác quốc tế và giảng dạy ngoại ngữ của Học viện.

           Ngoài ra, Ban Hợp tác quốc tế chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm quốc tế về công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức và phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

           7. Giảng dạy ngoại ngữ

          Ban HTQT thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và CBCC, bồi dưỡng ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý cho các cấp độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy chuẩn quốc tế và bồi dưỡng ngoại ngữ theo hướng dịch vụ. Ban Hợp tác quốc tế còn chủ trì, phối hợp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ cho các khoá ĐTBD theo chương trình của Học viện.

       V. Công đoàn

           1. Giới thiệu chung về tổ công đoàn

           – Số lượng công đoàn viên: 28 người

           – Tổ trưởng Công đoàn: Đoàn Bích Hồng

           – Tổ phó Công đoàn: Hoàng Thị Hường và Lâm Thị Thuân

            2. Các hoạt động Tổ Công đoàn

            Ban Hợp tác quốc tế nhiều năm đạt danh hiệu Tổ Công đoàn vững mạnh, luôn tham gia tích cực vào các phong trào vì cộng đồng và các phong trào thi đua khác do Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Nội vụ và Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phát động (phong trào Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phòng trào văn nghệ, thể thao,v.v.).

            Công đoàn viên luôn quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, tạo nên một tập thể gắn kết và vững mạnh.

            3. Một số thành tích tiêu biểu

            Giải Ba, Hội diễn Văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia (tháng 5/2019).

     VI. Cơ sở vật chất

- Phòng làm việc: Ban Hợp tác quốc tế có 7 phòng làm việc.

- Trang thiết bị làm việc: viên chức được trang bị máy tính cá nhân, máy in và trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc. Các phòng được trang bị điện thoại phục vụ liên lạc.

      VII. Thành tích

      – 2014    Tập thể Lao động tiên tiến

      – 2015    Tập thể Lao động tiên tiến, Bằng khen Bộ Nội vụ

      – 2016    Tập thể Lao động tiên tiến, Bằng khen Bộ Nội vụ

      – 2017    Tập thể Lao động tiên tiến, Bằng khen Bộ Nội vụ

      – 2018    Tập thể Lao động tiên tiến

      – 2019    Tập thể Lao động tiên tiến

      – 2019    Giải Ba Hội diễn Văn nghệ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia

  IV. Một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện

Lãnh đạo và viên chức Ban Hợp tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm với đoàn học viên Lào sang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Lãnh đạo và viên chức Ban Hợp tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm với đoàn học viên Lào sang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Học viện Hành chính Quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên           của Tổ chức Hành chính Miền Đông thế giới (EROPA) năm 2014

Học viện Hành chính Quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Tổ chức Hành chính Miền Đông thế giới (EROPA) năm 2014

Đoàn Giám đốc Học viện đi nghiên cứu, khảo sát tại Bê-la-rút, năm 2018

Đoàn Giám đốc Học viện đi nghiên cứu, khảo sát tại Bê-la-rút, năm 2018

Đoàn Học viện nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Trung tâm đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ (CHEMI),Cộng hòa Pháp, năm 2018

Đoàn Học viện nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Trung tâm đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ (CHEMI), Cộng hòa Pháp, năm 2018

Tốp ca nữ Ban Hợp tác quóc tế tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm Ngày thành lập Học viện, năm 2019

Tốp ca nữ Ban Hợp tác quóc tế tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm Ngày thành lập Học viện, năm 2019

Giám đốc Học viện ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện và Viện Quản trị Chandler, Xinh-ga-po, 2020

Giám đốc Học viện ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện và Viện Quản trị Chandler, Xinh-ga-po, 2020

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Comments are closed.