Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Khoa học liên ngành

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 66/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Khoa học liên ngành.

BE11C853-0875-4A87-B6E3-1C90BFF1F53A

C39FB73B-5B24-49C8-B5F4-95DAC18D49D9

8FCA9179-E8EA-4D65-A9C3-23AA5B3389EC

ED59701B-5018-4BE6-B52B-3B457F79D6E4

8850AC9F-25DA-4AA3-AAE4-1881FA63CE42

Comments are closed.