Thông báo số 1231/TB-HCQG ngày 04/10/2021 về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên và việc nhận bằng tốt nghiệp, hồ sơ cá nhân của sinh viên Khóa 18 tại Hà Nội

1

2

Comments are closed.